Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

You need/want an older version of sNews ? Download an older/unsupported version here.

Author Topic: [Lang] Czech - CZ (1.7)  (Read 1216 times)

Zemistr

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 3
[Lang] Czech - CZ (1.7)
« on: March 20, 2010, 10:47:12 pm »

Code: [Select]
<?php

// Language File

// global variable - do not edit
    
global $l;
// Editing may begin here

# SITE LANGUAGE VARIABLES
$l['home'] = 'Titulní strana';
// default value is used only if "home_SEF" is not set in the database
// allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
$l['home_sef'] = 'Titulní strana';
$l['archive'] = 'Archiv &#269;lánk&#367;';
$l['contact'] = 'Kontaktní formulá&#345;';
$l['sitemap'] = 'Mapa stránek';

# categories
$l['month_names'] = 'Leden, Únor, B&#345;ezen, Duben, Kv&#283;ten, &#268;erven, &#268;ervenec, Srpen, Zá&#345;í, &#344;íjen, Listopad, Prosinec';
$l['none_yet'] = 'Není vložen obsah..';

#search
$l['search_keywords'] = 'Hledaný výraz';
$l['search_button'] = 'Hledat';
$l['search_results'] = 'Výsledky hledání';
$l['charerror'] = 'Pro vyhledávání jsou pot&#345;eba nejmén&#283; 4 znaky.';
$l['noresults'] = 'Nic nebylo nalezeno';
$l['resultsfound'] = 'Bylo nalezeno';

#comments
$l['addcomment'] = 'P&#345;idat komentá&#345;';
$l['comment'] = 'Komentá&#345;';
$l['comment_info'] = 'Komentá&#345; p&#345;idán';
$l['page'] = 'Stránka';
// preposition word used in comments infoline
$l['on'] = 'on';

#paginator
$l['first_page'] = 'První';
$l['last_page'] = 'Poslední';
$l['previous_page'] = 'P&#345;edchozí';
$l['next_page'] = 'Další';
$l['name'] = 'Název';

#comments
$l['comment_sent'] = 'Váš komentá&#345; byl odeslán';
$l['comment_sent_approve'] = 'Chovejte se slušn&#283;!';
$l['comment_error'] = 'Váš kometá&#345; nebyl odeslán';
$l['no_comment'] = 'Tento &#269;lánek nebyl doposud komentován.';
$l['no_comments'] = 'Žádné kometá&#345;e';
$l['ce_reasons'] = '<strong>Možné d&#367;vody:</strong><br />
<ul>
<li>Nevyplnil jsi povinné pole.</li>
<li>P&#345;ísp&#283;vek je p&#345;íliš krátký.</li>
<li>Neumíš po&#269;ítat.</li>
<li>Nebo se pokoušíš poslat další komentá&#345; p&#345;íliš rychle.</li>
</ul>'
;
$l['url'] = 'URL';
$l['enable_comments'] = 'Povolit komentá&#345;e (automaticky u všech nových p&#345;ísp&#283;vk&#367;)';
$l['freeze_comments'] = 'Zakázat všechny komentá&#345;e (na všech stránkách)';
$l['frozen_comments'] = 'Komentá&#345;e byly zakázány.';

#contact
$l['required'] = '* povinná pole';
$l['email'] = 'Email';
$l['message'] = 'Zpráva';
$l['math_captcha'] = 'Se&#269;t&#283;te';
$l['contact_sent'] = 'D&#283;kuji, Váše zpráva byla odeslána.';
$l['contact_not_sent'] = 'Vaše zpráva nebyla odeslána';
$l['message_error'] = '<strong>Možné d&#367;vody:</strong> Nevyplnil jsi povinné pole, p&#345;ísp&#283;vek je p&#345;íliš krátký, email neexistuje, nebo neumíš po&#269;ítat.';

#generic links
$l['backhome'] = 'Dom&#367;';
$l['read_more'] = 'Pokra&#269;ovat ve &#269;tení';

#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Požadovaný &#269;lánek neexistuje';
$l['category_not_exist'] = 'Požadovaná kategorie neexistuje';
$l['not_found'] = 'Obsah neexistuje';
$l['no_content_for_filter'] = 'Neexistuje obsah, který by omezoval filtr.';
$l['no_category_set'] = 'Nebyla vybrána kategorie.';

#rss links
$l['rss_feeds'] = 'RSS Odb&#283;ry';
$l['rss_articles'] = 'RSS &#268;lánky';
$l['rss_pages'] = 'RSS Stránky';
$l['rss_comments'] = 'RSS Komentá&#345;e';
$l['rss_comments_article'] = 'RSS Komentá&#345;e pro tento &#269;lánek';
$l['no_rss'] = 'Žádné novinky v tuto chvíly';

# ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
$l['uncategorised'] = 'Neza&#345;azeno';
$l['new_content'] = 'Vytvo&#345;te nový obsah';
$l['home_if_used'] = 'Vstupní Home (jestli používáte)';

#breadcrumbs in admin
$l['snews_articles'] = '&#268;lánky';
$l['snews_pages'] = 'Stránky';
$l['snews_categories'] = 'Kategorie';
$l['snews_settings'] = 'Nastavení';
$l['snews_files'] = 'Soubory';

#administration
$l['administration'] = 'Administrace';
$l['articles'] = '&#268;lánky';
$l['extra_contents'] = 'Extra obsah';
$l['pages'] = 'Stránky';
$l['all_pages'] = 'Všechny stránky';

#basic buttons
$l['view'] = 'Ukázat';
$l['add_new'] = 'P&#345;idat';
$l['admin_category'] = 'Nová Kategorie';
$l['article_new'] = 'Nový &#268;lánek';
$l['extra_new'] = 'Nový Extra Obsah';
$l['page_new'] = 'Nová Stránka';
$l['edit'] = 'Upravit';
$l['delete'] = 'Smazat';
$l['save'] = 'Uložit';
$l['submit'] = 'P&#345;idat';

#settings
$l['settings'] = 'Nastavení';
$l['site_settings'] = 'Stránka';

#login
$l['login_status'] = 'Login status';
$l['login'] = 'P&#345;ihlásit';
$l['username'] = 'Uživatelské Jméno';
$l['password'] = 'Heslo';
$l['login_limit'] = 'Omezení: pouze 4-13 alphanumerických znak&#367;';
$l['logged_in'] = 'Jste p&#345;ihlášen';
$l['log_out'] = 'Odhlašování';
$l['logout'] = 'Odhlásit';

#categories
$l['categories'] = 'Kategorie';
$l['category'] = 'Kategorie';
$l['subcategory'] = 'Podkategorie z';
$l['not_sub'] = 'Podkategorie neexistuje';
$l['show_in_subcats'] = 'Zobrazit v podkategoriích?';
$l['add_subcategory'] = 'P&#345;idat podkategorii';
$l['publish_subcategory'] = 'Zve&#345;ejnit podkategorie';
$l['appear_category'] = 'Zve&#345;ejnit pouze v kategorii';
$l['appear_page'] = 'Zve&#345;ejnit pouze na stránce';
$l['add_category'] = 'Nová Kategorie';
$l['category_order'] = 'Po&#345;adí Kategorií';
$l['order_category'] = 'P&#345;eskupit';
$l['description'] = 'Popis';
$l['publish_category'] = 'Zve&#345;ejnit Kategorii';
$l['status'] = 'Status:';
$l['published'] = 'Zve&#345;ejn&#283;no';
$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">Nezve&#345;ejn&#283;no</span>';
$l['create_cat'] = '<em>Musíte vytvo&#345;it kategorii p&#345;ed p&#345;idáním &#269;lánku.</em>';
$l['no_categories'] = 'Žádná kategorie nebyla vytvo&#345;ena.';

#articles
$l['article'] = '&#268;lánek';
$l['article_date'] = 'Datum vydání (zadejte pozd&#283;jší datum pro vydání v budoucnosti)';
$l['preview'] = 'Náhled';
$l['no_articles'] = 'Žádné &#269;lánky';
$l['show_on_home'] = 'Zobrazit na domovské stránce';
$l['filter'] = 'Filtrovat:';

#customize article
$l['customize'] = 'P&#345;izp&#367;sobit';
$l['display_title'] = 'Zobrazit titulek';
$l['display_info'] = 'Zobrazit informa&#269;ní &#345;ádek (&#269;ti víc/ komentá&#345;e/ datum)';
$l['server_time'] = 'Serverový &#269;as';
$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Budoucí odeslání</span>';
$l['publish_date'] = 'Datum Zve&#345;ejn&#283;ní';
$l['day'] = 'Den';
$l['month'] = 'M&#283;síc';
$l['year'] = 'Rok';
$l['hour'] = 'Hodina';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['publish_article'] = 'Zve&#345;ejni &#269;lánek';
$l['operation_completed'] = 'Operace prob&#283;hla úsp&#283;šn&#283;!';
$l['deleted_success'] = 'Úsp&#283;šn&#283; smazáno';

#files
$l['files'] = 'Soubory';
$l['upload'] = 'Nahrát';
$l['uploadto'] = 'Nahrát soubor do:';
$l['uploadfrom'] = 'Nahrát soubor od:';
$l['view_files'] = 'Zobraz soubory v';
$l['file_error'] = 'Soubor nem&#367;že být zkopírován!';
$l['deleted'] = 'Soubor byl smazán!';

#comments
$l['comments'] = 'Komentá&#345;e';
$l['enable_commenting'] = 'Povolit komentá&#345;e';
$l['edit_comment'] = 'Upravit komentá&#345;';
$l['freeze_comments'] = 'Smazat komentá&#345;e';
$l['enable'] = 'Povolit';
$l['approved'] = 'Schválený';
$l['enabled'] = 'Povolený';
$l['disabled'] = 'Nepovolený';
$l['unapproved'] = 'Neschválené komentá&#345;e';
$l['wait_approval'] = 'komentá&#345;e &#269;ekající na schválení';

#article structure
$l['title'] = 'Titulek';
$l['sef_title'] = 'Search engine friendly titulek (bude použito jako odkaz na &#269;lánek)';
$l['sef_title_cat'] = 'Search engine friendly titulek (bude použito jako odkaz na kategorii)';
$l['text'] = 'Text';
$l['position'] = 'Pozice';
$l['display_page'] = 'Stránka';
$l['center'] = 'St&#345;ed';
$l['contents'] = 'Obsahy';
$l['side'] = 'Extra obsahy';
$l['advanced'] = 'Pokro&#269;ilé nastavení';
$l['enable_extras'] = 'Zapnout výb&#283;r z vícenásobných variant "Extra" obsah&#367;';
$l['extra_title'] = 'Název "Extra" skupiny (použito v index.php pro zobrazení skupiny - extra(\'extra\') )';
$l['define_extra'] = 'Zobrazené pod extra skupinami:';
$l['page_only'] = 'Žádné - jen na "Stránkách"';
$l['groupings'] = 'Extra skupiny';
$l['group_not_exist'] = 'Extra skupiny neexistují';
$l['add_groupings'] = 'Nová extra skupina';
$l['file_extensions'] = 'Povolené typy soubor&#367; (Odd&#283;lte &#269;árkou)';
$l['allowed_files'] = 'Povolené formáty soubor&#367; pro upload (Odd&#283;leno &#269;árkou)';
$l['allowed_images'] = 'Povolené formáty obrázk&#367; pro upload (Odd&#283;leno &#269;árkou)';

#errors
//Database error message
$l['dberror'] = '<strong>Error p&#345;i spojení s databází.</strong>
<br /> Zkontrolujte si svoje databázové nastavení.'
;
//Database table error message
$l['db_tables_error'] = '<strong>Your database table "prefix" is incorrect OR your database tables have not been created.</strong>
<br /> Check your database "prefix" setting OR create your database tables (see <a href="'
._SITE.'readme.html">readme.html</a>).';
$l['error_404'] = 'Požadovaný obsah nenalezen.';
$l['error_not_logged_in'] = 'Práv&#283; n&#283;jste p&#345;ihlášen.';
$l['admin_error'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Chyba</span>';
$l['back'] = 'Zp&#283;t';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Titulek nem&#367;že být prázdný.';
$l['err_TitleExists'] = 'Tento titulek již existuje.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'SEF titulek nem&#367;že být prázdný.';
$l['err_SEFExists'] = 'Tento SEF titulek již existuje.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'SEF titulek, který jste vložil obsahuje nepovolené znaky.<br />M&#367;žete použít pouze <strong>a-z 0-9_-</strong><br />Nový SEF odkaz byl vytvo&#345;en z titulku. Prosím zkontrolujte ho.';
$l['errNote'] = '<br /><strong>Pozor:</strong> Systém nefunguje, prove&#271;te kontrolu p&#345;ed dalším odesláním.';
$l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">POZOR!</span>';
$l['empty_cat'] = 'P&#345;esto smazat';
$l['warn_catnotempty'] = 'Vybraná kategorie není prázdná!<br />
M&#367;žete p&#345;ejít do <strong>"'
.$l['administration'].'"</strong> a manuáln&#283; vše p&#345;esunout do jiné kategorie<br />
nebo kliknout na <strong>"'
.$l['empty_cat'].'"</strong> pro smazání <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">VŠECH</span>
podkategorii, p&#345;ísp&#283;vk&#367;, atd...<br /><br />
<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Smazaná data nelze získat zp&#283;t!!! ... Byly jste varováni!</span><br />'
;
$l['extra_error_cp'] = 'Vlastnosti kategorie nebyly nastaveny.';
$l['extra_error_selection'] = 'Nebyla vybrána stránka nebo kategorie.';

#settings form
$l['create_new'] = 'Chcete vytvo&#345;it nový obsah?';
$l['none'] = "Nic";
$l['change_up'] = 'Zm&#283;nit uživatelské jméno a heslo';
$l['newer_top'] = 'Nejnov&#283;jší naho&#345;e';
$l['newer_bottom'] = 'Nejnov&#283;jší ve spod';
$l['err_Login'] = 'Špatné uživatelské jméno a/nebo heslo a/nebo zadaný sou&#269;et.';
$l['pass_mismatch'] = 'Hesla jsou p&#345;íliš dlouhá/krátká, nebo nejsou shodná';
$l['a_username'] = 'Uživatelské jméno';
$l['a_password'] = 'Heslo';
$l['a_password2'] = 'Zopakujte heslo';
$l['a_display_page'] = "Nastavit stránku jako domovskou";
$l['a_display_new_on_home'] = 'Zobrazit nové &#269;lánky na domovské stránce';
$l['a_display_pagination'] = 'Zobraz stránkování &#269;lánk&#367;';
$l['a_website_title'] = 'Titulek webové stránky';
$l['a_home_sef'] = 'Domácí SEF (použit jako link na <em>Home</em>)';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Základní META "description" (pro vyhledáva&#269;e)';
$l['a_keywords'] = 'Základní META "keywords" (klí&#269;ová slova odd&#283;lena &#269;árkou)';
$l['a_contact_info'] = 'Kontakt';
$l['a_contact_subject'] = 'P&#345;edm&#283;t kontaktního formulá&#345;e';
$l['a_word_filter_file'] = 'Seznam zakázaných slov';
$l['a_word_filter_change'] = 'Seznam slov nahrazujících zakázaná slova';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Povol filtr zakázaných slov';
$l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">Chyba: Zakázané jméno souboru</span><br />';
$l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">Chyba: Soubor neexistuje</span><br />';
$l['a_num_categories'] = 'Zobraz po&#269;et &#269;lánk&#367; vedle názvu kategorie';
$l['charset'] = 'Základní znaková sada';
$l['a_time_settings'] = '&#268;asové a místní nastavení';
$l['a_date_format'] = 'Formát data';
$l['a_comments_order'] = 'Po&#345;adí komentá&#345;&#367;';
$l['a_comment_limit'] = 'Po&#269;et komentá&#345;&#367; na stránku';
$l['a_show_category_name'] = 'Zobraz název kategorie v seznamu nových &#269;lánk&#367;';
$l['comment_repost_timer'] = '&#268;asová prodleva pro zaslání dalšího komentá&#345;e.';
$l['a_rss_limit'] = 'Limit RSS &#269;lánk&#367;';
$l['a_approve_comments'] = 'Odsouhlasit komentá&#345; p&#345;ed zve&#345;ejn&#283;ním';
$l['a_article_limit'] = 'Limit &#269;lánk&#367; na stránku';
$l['a_language'] = 'Jazyk sNews';
$l['description_meta'] = 'Description META (popis pro vyhledáva&#269;e)';
$l['keywords_meta'] = 'Keywords META (klí&#269;ová slova pro vyhlédava&#269;e, odd&#283;lena &#269;árkou)';
$l['see'] = 'Zobrazit:';
$l['all'] = 'Vše';

#formatting buttons:
  
$l['formatting'] = 'Formátování';
  
$l['insert'] = 'Vložit';
  
$l['strong'] = 'Tu&#269;né';
  
$l['strong_value'] = 'B';
  
$l['em'] = 'Kurzíva';
  
$l['em_value'] = 'I';
  
$l['underline'] = 'Podtržené';
  
$l['underline_value'] = 'U';
  
$l['del'] = 'P&#345;eškrtnuté';
  
$l['del_value'] = 'S';
  
$l['p'] = 'Paragraph';
  
// no need to translate
  
$l['p_value'] = '&para;';
  
$l['br'] = 'Nový &#345;ádek';
  
$l['br_value'] = 'Nový &#345;ádek';
  
$l['intro'] = 'Introduction Break';
  
$l['intro_value'] = 'Introduction Break';
 
$l['img'] = 'Vložit obrázek';
  
$l['img_value'] = 'Obrázek';
  
$l['link'] = 'Vložit odkaz';
  
$l['link_value'] = 'Odkaz';
  
$l['include'] = 'Vložit soubor';
  
$l['include_value'] = 'Soubor';
  
$l['func'] = 'Vložit PHP Funkci';
  
$l['func_value'] = 'PHP Funkce';

  
#javascript
$l['function'] = 'Název funkce - bez závorek.';
$l['parameters'] = 'Parametry - když je požadován více než jeden, odd&#283;lte jej uvozovkami.
Nepoužívejte uvozovky pro prázdné parametry.'
;

  
#js alert prompts
  
$l['js_func1'] = 'Název funkce - nepoužívejte závorky!';
  
$l['js_func2'] = "Parametry - Jeli více než jeden, odd&#283;lené &#269;árkami (bez mezer). Nepoužívejte uvozovky pro prázdné parametry, jen prázdné &#269;árky.";
  
$l['js_file'] = 'Vložte adresu souboru';
  
$l['js_image1'] = 'Vložte adresu obrázku';
  
$l['js_image2'] = 'Vložte popisek obrázku';
  
$l['js_link1'] = 'Vložte adresu odkazu';
  
$l['js_link2'] = 'Vložte titulek odkazu';
  
$l['js_delete1'] = 'Poslední varování: Smazaná data nep&#367;jdou obnovit!';
$l['js_delete2'] = 'Jste si jisti, že chcete toto smazat?';
  
$l['warn_cat_last'] = 'Poslední varování: Smazaná data nep&#367;jdou obnovit!';
$l['warning_delete'] = 'Jste si jisti, že chcete toto smazat?';
  
$l['image_url'] = 'Vložte adresu obrázku';
  
$l['image_alt'] = 'Vložte popisek obrázku';
$l['file_url'] = 'Vložte adresu souboru';
  
$l['link_url'] = 'Vložte adresu odkazu';
  
$l['link_title'] = 'Vložte titulek odkazu';

  
#comment mailing
  
$l['a_mail_on_comments'] = 'Poslat vložené komentá&#345;e na Váš e-mail? <br />
<i>Poznámka: Pokud používáte schválení komentá&#345;&#367; p&#345;ed uve&#345;ejn&#283;ním, bude Vám zaslána zpráva.</i>'
;
  
$l['subject_a'] = 'Nový komentá&#345; musí být schválen';
  
$l['subject_b'] = 'Nový komentá&#345; byl p&#345;idán na vaše stránky';
  
$l['approved_text'] = 'Je pot&#345;eba schválit nové komentá&#345;e na vašich stránkách. Zde je kopie:';
  
$l['not_waiting_approved'] = 'Nový komentá&#345; byl p&#345;idán na vaše stránky. Zde je kopie:';
  
$l['from'] = 'Od: ';

  
#order contents
  
$l['order_content'] = 'Po&#345;adí';
  
$l['up'] = 'Nahoru';
  
$l['down'] = 'Dol&#367;';
  
$l['hide'] = 'Skrýt';
  
$l['show'] = 'Zobrazit';

?>
« Last Edit: August 12, 2011, 12:42:23 am by Zemistr »
Logged