Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: [LANG] Slovak - SK (sNews 1.7)  (Read 1545 times)

Smallbrat

  • Newbie
  • *
  • Karma: 0
  • Posts: 7
  • Metal Lover \m/
[LANG] Slovak - SK (sNews 1.7)
« on: August 20, 2009, 10:34:17 pm »

 Full Slovak translation | Úplný slovenský preklad
  - 1.7 UTF-8

 Click here to download

Code: [Select]
<?php

   
// Language File - SK by Smallbrat

   // global variable - do not edit
    
global $l;

  
// Editing may begin here

   # SITE LANGUAGE VARIABLES
   
$l['home'] = 'Titulná strana';
   
// default value is used only if "home_SEF" is not set in the database
   // allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
   
$l['home_sef'] = 'Titulná strana';
   
$l['archive'] = 'Archív';
   
$l['contact'] = 'Kontakt';
   
$l['sitemap'] = 'Mapa stránok';

   
# categories
   
$l['month_names'] = 'Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December';
   
$l['none_yet'] = 'Nie je vložený obsah..';

   
# search
   
$l['search_keywords'] = 'H&#318;adaný výraz';
   
$l['search_button'] = 'H&#318;adaj';
    
$l['search_results'] = 'Výsledky h&#318;adania';
   
$l['charerror'] = 'Pre vyh&#318;adávanie sú potrebné najmenej 4 znaky.';
   
$l['noresults'] = 'Ni&#269; nebolo nájdené, skúste podobné slová';
   
$l['resultsfound'] = '- po&#269;et nájdených príspevkov. H&#318;adané slovo:';

   
#comments
   
$l['addcomment'] = 'Pridajte komentár';
   
$l['comment'] = 'Komentár';
   
$l['comment_info'] = 'Komentár pridaný';
   
$l['page'] = 'Stránka';
   
// preposition word used in comments infoline
   
$l['on'] = 'on';
   
   
#paginator
   
$l['first_page'] = 'Prvý';
   
$l['last_page'] = 'Posledný';
   
$l['previous_page'] = 'Spä&#357;';
   
$l['next_page'] = '&#270;alší';
   
$l['name'] = 'Meno';

   
#comments
   
$l['comment_sent'] = 'Váš komentár bol odoslaný';
   
$l['comment_sent_approve'] = 'Chovajte sa slušne!';
   
$l['comment_error'] = 'Váš kometár nebol odoslaný';
   
$l['no_comment'] = 'Tento &#269;lánok nebol doposia&#318; komentovaný.';
   
$l['no_comments'] = 'Žiadne kometáre';
   
$l['ce_reasons'] = '<strong>Možné dôvody:</strong><br />
      <ul>
         <li>Povinné polia neboli vyplnené.</li>
         <li>Komentár je príliš krátky.</li>
         <li>Nie je správne doplnený sú&#269;et.</li>
         <li>Alebo skúšate odosla&#357; rovnaký komentár viackrát.</li>
      </ul>'
;
   
$l['url'] = 'Adresa Vašich stránok URL';
   
$l['enable_comments'] = 'Komentáre povolené';
   
$l['freeze_comments'] = 'Komentáre boli zakázané (Na celých stránkach)';
   
$l['frozen_comments'] = 'Komentáre boli zakázané.';
   
   
#contact
   
$l['required'] = '* povinné pole';
   
$l['email'] = 'Email';
   
$l['message'] = 'Správa';
   
$l['math_captcha'] = 'S&#269;ítajte';
   
$l['contact_sent'] = '&#270;akujem, Vaša správa bola odoslaná.';
   
$l['contact_not_sent'] = 'Vaša správa nebola odoslaná';
   
$l['message_error'] = '<strong>Možné prí&#269;iny:</strong> Nevyplnili ste povinné pole, príspevok je príliš krátky alebo nie je správne doplnený sú&#269;et.';
   
   
#generic links
   
$l['backhome'] = 'Spät na titulnú stranu';
   
$l['read_more'] = 'Pokra&#269;uj v &#269;ítaní';

   
#contents error
   
$l['article_not_exist'] = 'Žiadaný &#269;lánok neexistuje';
   
$l['category_not_exist'] = 'Žiadaná kategória neexistuje';
   
$l['not_found'] = 'Obsah nenájdený';
   
$l['no_content_for_filter'] = 'Neexistuje obsah, ktorý by obmedzoval filter.';
   
$l['no_category_set'] = 'Nebola vybraná kategória.';
   
   
#rss links
   
$l['rss_articles'] = 'RSS &#268;lánky';
   
$l['rss_pages'] = 'RSS Stránky';
   
$l['rss_comments'] = 'RSS Komentáre';
   
$l['rss_comments_article'] = 'RSS Komentáre pre tento &#269;lánok';
   
$l['no_rss'] = 'RSS zdroje sú prázdne.';

   
# ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
   
$l['uncategorised'] = 'Nezaradené';
   
$l['new_content'] = 'Vytvorte nový obsah';
   
$l['home_if_used'] = 'Defaultný Home (ak používate)';

   
#breadcrumbs in admin
   
$l['snews_articles'] = '&#268;lánky';
   
$l['snews_pages'] = 'Stránky';
   
$l['snews_categories'] = 'Kategórie';
   
$l['snews_settings'] = 'Nastavenie';
   
$l['snews_files'] = 'Súbory';

   
#administration
   
$l['administration'] = 'Administrácia';
   
$l['articles'] = '&#268;lánky';
   
$l['extra_contents'] = 'Extra obsah';
   
$l['pages'] = 'Stránky';
    
$l['all_pages'] = 'Všetky stránky';
   
   
#basic buttons
   
$l['view'] = 'Ukáž';
   
$l['add_new'] = 'Pridaj';
   
$l['admin_category'] = 'Nová Kategória';
   
$l['article_new'] = 'Nový &#268;lánok';
   
$l['extra_new'] = 'Nový Extra Obsah';
   
$l['page_new'] = 'Nová Stránka';
   
$l['edit'] = 'Uprav';
   
$l['delete'] = 'Zmaž';
   
$l['save'] = 'Ulož';
   
$l['submit'] = 'Odošli';

   
#settings
   
$l['settings'] = 'Nastavenie';
   
$l['site_settings'] = 'Stránka';

   
#login
   
$l['login_status'] = 'Login status';
   
$l['login'] = 'Prihlási&#357;';
   
$l['username'] = 'Uživate&#318;ské Meno';
   
$l['password'] = 'Heslo';
   
$l['login_limit'] = 'Limit d&#314;žky mena a hesla: 4-13 alfanumerických znakov';
   
$l['logged_in'] = 'Ste prihlásený';
   
$l['log_out'] = 'Odhlasovanie';
   
$l['logout'] = 'Odhlási&#357;';

   
#categories
   
$l['categories'] = 'Kategórie';
   
$l['category'] = 'Kategória';
   
$l['subcategory'] = 'Podkategúria';
   
$l['not_sub'] = 'Podkategória neexistuje';
   
$l['show_in_subcats'] = 'Zobrazi&#357; v podkategóriach?';
   
$l['add_subcategory'] = 'Prida&#357; podkategóriu';
   
$l['publish_subcategory'] = 'Uverejni&#357; podkategóriu';
   
$l['appear_category'] = 'Uverejni&#357; len v kategórii';
   
$l['appear_page'] = 'Uverejni&#357; len na stránke';
   
$l['add_category'] = 'Nová Kategória';
   
$l['category_order'] = 'Poradie Kategórií';
   
$l['order_category'] = 'Preskupi&#357;';
   
$l['description'] = 'Popis';
   
$l['publish_category'] = 'Uverejni Kategóriu';
   
$l['status'] = 'Status:';
   
$l['published'] = 'Uverejnené';
   
$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">Neuverejnené</span>';
   
$l['create_cat'] = '<em>Musíte vytvori&#357; kategóriu pred pridaním &#269;lánku.</em>';
   
$l['no_categories'] = 'Žiadná kategórie nebola vytvorená.';

   
#articles
   
$l['article'] = '&#268;lánok';
   
$l['article_date'] = 'Datum vydania (zadajte neskorší datum pre uverejnenie v budúcnosti)';
   
$l['preview'] = 'Náh&#318;ad';
   
$l['no_articles'] = 'Žiadne &#269;lánky';
   
$l['show_on_home'] = 'Zobrazi&#357; na titulnej strane';
   
$l['filter'] = 'Filtrova&#357;:';
   
   
#customize article
   
$l['customize'] = 'Prispôsobi&#357;';
   
$l['display_title'] = 'Zobraz titulok';
   
$l['display_info'] = 'Zobraz informa&#269;ný riadok (&#269;ítaj viac/ komentáre/ datum)';
   
$l['server_time'] = 'Serverový &#269;as';
   
$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Uverejní sa v budúcnosti</span>';
   
$l['publish_date'] = 'Dátum Uverejnenia';
   
$l['day'] = 'De&#328;';
   
$l['month'] = 'Mesiac';
   
$l['year'] = 'Rok';
   
$l['hour'] = 'Hodina';
   
$l['minute'] = 'Minuta';
   
$l['publish_article'] = 'Uverejni &#269;lánok';
   
$l['operation_completed'] = 'Operácia úspešne dokon&#269;ená!';
   
$l['deleted_success'] = 'Úspešne zmazané';
   
   
#files
   
$l['files'] = 'Súbory';
   
$l['upload'] = 'Upload súboru';
   
$l['uploadto'] = 'Vyberte umiestnenie pre upload súboru:';
   
$l['uploadfrom'] = 'Vyh&#318;adajte súbor pre upload:';
   
$l['view_files'] = 'Zobraz súbory v';
   
$l['file_error'] = 'Súbor nemôže by&#357; skopírovaný!';
   
$l['deleted'] = 'Súbor bol smazaný!';
   
   
#comments
   
$l['comments'] = 'Komentáre';
   
$l['enable_commenting'] = 'Povo&#318; komentáre';
   
$l['edit_comment'] = 'Uprav komentár';
   
$l['freeze_comments'] = 'Zmaž komentáre';
   
$l['enable'] = 'Povo&#318;';
   
$l['approved'] = 'Schválený';
   
$l['enabled'] = 'Povolený';
   
$l['disabled'] = 'Nepovolený';
   
$l['unapproved'] = 'Neschválené komentáre';
   
$l['wait_approval'] = 'Komentáre &#269;akajúce na schválenie';
   
   
#article structure
    
$l['title'] = 'Titulok';
   
$l['sef_title'] = 'Vhodný titulok pre vyh&#318;adáva&#269;e (bude použitý ako odkaz na &#269;lánok)';
   
$l['sef_title_cat'] = 'Vhodný titulok pre vyh&#318;adáva&#269;e (bude použitý ako odkaz na kategóriu)';
   
$l['text'] = 'Text';
   
$l['position'] = 'Pozícia';
   
$l['display_page'] = 'Stránka';
   
$l['center'] = 'Stred';
   
$l['contents'] = 'Obsahy';
   
$l['side'] = 'Extra obsahy';
   
$l['advanced'] = 'Pokro&#269;ilé nastavenia';
   
$l['enable_extras'] = 'Zapnú&#357; rozšírené nastavenia pre "Extra" obsahy';
   
$l['extra_title'] = 'Názov "Extra" skupiny (použité v index.php pre zobrazenie skupiny - extra(\'extra\') )';
   
$l['define_extra'] = 'Zobrazené pod extra skupinami:';
   
$l['page_only'] = 'Žiadne - len na "Stránkach"';
   
$l['groupings'] = 'Extra skupiny';
   
$l['group_not_exist'] = 'Extra skupiny neexistujú';
   
$l['add_groupings'] = 'Nová extra skupina';
   
$l['file_extensions'] = 'Povolené typy súborov (Oddelené &#269;iarkou)';
   
$l['allowed_files'] = 'Povolené formáty súborov pre upload (Oddelené &#269;iarkou)';
   
$l['allowed_images'] = 'Povolené formáty obrázkov pre upload (Oddelené &#269;iarkou)';
   
   
#errors
   //Database error message
   
$l['dberror'] = '<strong>Error pri spojení s databázou.</strong>
      <br /> Zkontrolujte si svoje databázové nastavenie.'
;
   
//Database table error message
   
$l['db_tables_error'] = '<strong>Tvoj tabu&#318;kový "prefix" v databáze nie je správny alebo tvoje tabu&#318;ky neboli v databáze vytvorené.</strong>
      <br /> Skontroluj svoje databázové nastavenie "prefixu" alebo vytvor svoje databázové tabu&#318;ky (pozri <a href="'
._SITE.'readme.html">readme.html</a>).';
   
$l['error_404'] = 'Požadovaný obsah nenájdený.';
   
$l['error_not_logged_in'] = 'Nemáte oprávnenie vykonáva&#357; túto &#269;innos&#357;, pokia&#318; nie ste prihlásený.';
   
$l['admin_error'] = 'Chyba';
   
$l['back'] = 'Spät';
   
$l['err_TitleEmpty'] = 'Titulok nemôže by&#357; prázdny.';
   
$l['err_TitleExists'] = 'Tento titulok už existuje.';
   
$l['err_SEFEmpty'] = 'SEF titulek nemôže by&#357; prázdny.';
   
$l['err_SEFExists'] = 'Tento SEF titulok už existuje.';
   
$l['err_SEFIllegal'] = 'SEF titulok, ktorý ste vložili obsahuje nepovolené znaky.<br />
     Môžete použi&#357; iba <strong>a-z 0-9_-</strong><br />Nový SEF odkaz bol vytvorený z titulku. Prosím skontrolujte ho.'
;
   
$l['errNote'] = '<br /><strong>Pozor:</strong> 
   Systém nefunguje, urobte kontrolu pred &#271;alším odoslaním.'
;   
   
$l['warning'] = '<span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Pozor!</span>';
   
$l['empty_cat'] = 'Smazaný obsah.';
   
$l['warn_catnotempty'] = 'Kategória, ktorú sa pokúšate smaza&#357; nie je prázdna!<br />
      Najskôr vstupte do <strong>"'
.$l['administration'].'"</strong> a premiest&#328;ujte položky viazané na túto kategóriu.<br />
      Alebo kliknite na <strong>"'
.$l['empty_cat'].'"</strong> pre zmazanie <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">všetkých </span>
      podkategórií, &#269;lánkov, extra obsahov a komentárov z tejto kategórie.<br /><br />
      <span style="color: #FF0000; font-weight: 700;">Stratené dáta nemôžu by&#357; obnovené .. boli ste varovaný.</span><br />'
;
   
$l['extra_error_cp'] = 'Vlastnosti kategórie neboli nastavené.';
   
$l['extra_error_selection'] = 'Nebola vybraná stránka alebo kategória.';

   
#settings form
   
$l['create_new'] = 'Chcete vytvori&#357; nový obsah?';
   
$l['none'] = 'Ni&#269;';
   
$l['change_up'] = 'Zmeni&#357; uživate&#318;ské meno a heslo';
   
$l['newer_top'] = 'Najnovší navrchu';
   
$l['newer_bottom'] = 'Najnovší naspodku';
   
$l['err_Login'] = 'Zlé uživate&#318;ské meno a/alebo heslo a/alebo zadaný sú&#269;et.';
   
$l['pass_mismatch'] = 'Heslá sú príliš dlhé/krátké, alebo nie sú zhodné';
   
$l['a_username'] = 'Uživate&#318;ské meno';
   
$l['a_password'] = 'Heslo';
   
$l['a_password2'] = 'Zopakujte heslo';
   
$l['a_display_page'] = "Nastavi&#357; stránku ako domovskú";
   
$l['a_display_new_on_home'] = 'Zobrazi&#357; nové &#269;lánky na domovskej stránke';
   
$l['a_display_pagination'] = 'Zobraz stránkovanie &#269;lánkov';
   
$l['a_website_title'] = 'Titulok webovej stránky';
   
$l['a_home_sef'] = 'Domácí SEF (použi&#357; ako link na <em>Home</em>)';
   
$l['a_website_email'] = 'Váš kontaktný email';
   
$l['a_description'] = 'Základný META popis (pre vyh&#318;adáva&#269;e)';
   
$l['a_keywords'] = 'Základné META k&#318;ú&#269;ové slová (oddelené &#269;iarkou)';
   
$l['a_contact_info'] = 'Kontakt';
   
$l['a_contact_subject'] = 'Predmet kontaktného formulára';
   
$l['a_word_filter_file'] = 'Zoznam zakázaných slov';
   
$l['a_word_filter_change'] = 'Zoznam slov nahradzujúcich zakázané slová';
   
$l['a_word_filter_enable'] = 'Povo&#318; filter zakázaných slov';
   
$l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">Chyba: Zakázané meno súboru</span><br />';
   
$l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">Chyba: Súbor neexistuje</span><br />';
   
$l['a_num_categories'] = 'Zobraz po&#269;et &#269;lánkov ved&#318;a názvu kategórie';
   
$l['charset'] = 'Znaková sada';
   
$l['a_time_settings'] = '&#268;asové a miestne nastavenia';
   
$l['a_date_format'] = 'Formát dátumu';
   
$l['a_comments_order'] = 'Poradie komentárov';
   
$l['a_comment_limit'] = 'Po&#269;et komentárov na stránku';
   
$l['a_show_category_name'] = 'Zobraz názov kategórie v zozname nových &#269;lánkov';
   
$l['comment_repost_timer'] = '&#268;asový odstup pre zaslanie dalšieho komentáru.';
   
$l['a_rss_limit'] = 'Limit RSS &#269;lánkov';
   
$l['a_approve_comments'] = 'Odsúhlasi&#357; komentár pred zverejnením';
   
$l['a_article_limit'] = 'Limit &#269;lánkov na stránku';
   
$l['a_language'] = 'Jazyk sNews';
   
$l['description_meta'] = 'Description META (popis pre vyh&#318;adáva&#269;e)';
   
$l['keywords_meta'] = 'Keywords META (k&#318;ú&#269;ové slová pre vyh&#318;adáva&#269;e, oddelené &#269;árkou)';
   
$l['see'] = 'Zobrazi&#357;:';
   
$l['all'] = 'Všetko';

   
#formatting buttons:
     
$l['formatting'] = 'Formátovanie';
     
$l['insert'] = 'Vloži&#357;';
   
$l['h2'] = 'Nádpis h2';
   
$l['h2_value'] = 'h2';
   
$l['h3'] = 'Nádpis h3';
   
$l['h3_value'] = 'h3';
   
$l['h4'] = 'Nádpis h4';
   
$l['h4_value'] = 'h4';
     
$l['strong'] = 'Tu&#269;né (bold)';
     
$l['strong_value'] = 'B';
     
$l['em'] = 'Kurzíva (italic)';
     
$l['em_value'] = 'I';
     
$l['underline'] = 'Pod&#269;iarknuté (underline)';
     
$l['underline_value'] = 'U';
     
$l['del'] = 'Preškrtnuté (strike)';
     
$l['del_value'] = 'S';
     
$l['p'] = 'Odstavec (paragraph)';
     
// no need to translate
     
$l['p_value'] = 'p';
     
$l['br'] = 'Nový riadok';
     
$l['br_value'] = 'br';
     
$l['intro'] = 'Introduction Break';
     
$l['intro_value'] = 'Zlom (&#269;íta&#357; viac)';
    
$l['img'] = 'Vložte obrázok';
     
$l['img_value'] = 'Obrázok';
     
$l['link'] = 'Vložte odkaz';
     
$l['link_value'] = 'Odkaz';
     
$l['include'] = 'Vložte súbor';
     
$l['include_value'] = 'Súbor';
     
$l['func'] = 'Vložte PHP Funkciu';
     
$l['func_value'] = 'Funkcia';

     
#javascript
   
$l['function']='Názov funkcie - bez zátvoriek.';
   
$l['parameters']='Parametre - ke&#271; je požadovaných viac než jeden, odde&#318;te ich úvodzovkami.
   Nepoužívajte úvodzovky pre prázdne parametre.'
;

     
#js alert prompts
     
$l['js_func1'] = 'Meno funkcie - nepoužívajte hranaté zátvorky.';
     
$l['js_func2'] = "Parametre - ke&#271; je požadovaných viac než jeden, odde&#318;te ich úvodzovkami. Nepoužívajte úvodzovky pre prázdne parametre, iba pre prázdne zátvorky";
     
$l['js_file'] = 'Vložte relatívnu cestu k súboru URL';
     
$l['js_image1'] = 'Vložte relatívnu cestu k obrázku URL';
     
$l['js_image2'] = 'Vložte alternatívny text obrázku Alt';
     
$l['js_link1'] = 'Vložte adresu odkazu Link URL';
     
$l['js_link2'] = 'Vložte text odkazu Title';
     
$l['js_delete1'] = 'Posledné varovanie: Smazané dáta nebude možné obnovi&#357;!';
     
$l['warn_cat_last'] = 'Posledné varovanie: Smazané dáta nebude možné obnovi&#357;!';
   
$l['warning_delete'] = 'Ste si istý/á, že to chcete odstráni&#357;?';
   
$l['image_url'] = 'Vložte relatívnu cestu k obrázku URL';
   
$l['image_alt'] = 'Vložte alternatívny popis obrázku Alt';
   
$l['file_url'] = 'Vložte relatívnu cestu k souboru URL';
   
$l['link_url'] = 'Vložte adresu odkazu URL';
   
$l['link_title'] = 'Vložte text odkazu Title';
   
$l['js_delete2'] = 'Ste si istý/á, že to chcete odstráni&#357;?';

     
#comment mailing
     
$l['a_mail_on_comments'] = 'Posla&#357; vložené komentáre na Váš e-mail? <br />
        <i>Poznámka: Pokia&#318; používate schválenie komentárov pred uverejnením, bude Vám zaslána správa.</i>'
;
     
$l['subject_a'] = 'Nový komentár vyžaduje Vaše schválenie.';
     
$l['subject_b'] = 'Nový komentár bol odoslaný na Vašu stránku.';
     
$l['approved_text'] = 'Je treba odsúhlasi&#357; nový komentár. Toto je jeho kópia: ';
     
$l['not_waiting_approved'] = 'Nový komentár bol zaslaný na Vašu stránku. Toto je jeho kópia:';
     
$l['from'] = 'Od: ';

     
#order contents
     
$l['order_content'] = 'Poradie obsahu';
     
$l['up'] = 'Nahor';
     
$l['down'] = 'Nadol';
     
$l['hide'] = 'Skry';
     
$l['show'] = 'Zobrazi&#357;';

?>
« Last Edit: August 20, 2009, 10:44:12 pm by Smallbrat »
Logged
Sorry for my bad english 'cause I'm from Slovakia.
-----------------------------------------------------------------------------
Download Slovak Translation for sNews 1.7