Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

Author Topic: [Lang] Polish - PL  (Read 5206 times)

emailoo

 • Newbie
 • *
 • Karma: 3
 • Posts: 36
[Lang] Polish - PL
« on: November 02, 2008, 02:11:48 pm »

Aktualizacja: 4 listopada 2008

For Poles:

Nie kopiuj tego poniżej, ponieważ tu na forum są krzaczki w polski znakach diakrytycznych.

Zawsze aktualne tłumaczenie pod adresem: http://1.hekko.pl/snews/PL.zip


Tłumaczenie robione późno wieczorem, na pewno są jakieś błędy,
będzie miło jak kompetentne osoby to sprawdzą i poprawią.
Code: [Select]
<?php

// Language File

// global variable - do not edit
    global $l;
// Editing may begin here

# SITE LANGUAGE VARIABLES
$l['home'] = 'Home';
// default value is used only if "home_SEF" is not set in the database
// allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
$l['home_sef'] = 'home';
$l['archive'] = 'Archiwum';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['sitemap'] = 'Mapa strony';

# categies
$l['month_names'] = 'Stycze&#324;, Luty, Marzec, Kwiecie&#324;, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpie&#324;, Wrzesie&#324;, Pa&#378;dziernik, Listopad, Grudzie&#324;';
$l['none_yet'] = 'Brak tre&#347;ci...';

# search
$l['search_keywords'] = 'Szukaj s&#322;ów';
$l['search_button'] = 'Szukaj';
$l['search_results'] = 'Wyniki wyszukiwania';
$l['charerror'] = 'Co najmniej 4 znaki s&#261; potrzebne aby rozpocz&#261;&#263; wyszukiwanie.';
$l['noresults'] = 'Brak ma wyników dla zapytania ';
$l['resultsfound'] = 'wyników dla zapytania';

#comments
$l['addcomment'] = 'Dodaj komentarz';
$l['comment'] = 'Komentarz';
$l['comment_info'] = 'Komentarze zamieszczona w';
$l['page'] = 'Strona';
// preposition word used in comments infoline
$l['on'] = 'na';

#paginator
$l['first_page'] = 'Pierwszy';
$l['last_page'] = 'Ostatni';
$l['previous_page'] = 'Poprzednia';
$l['next_page'] = 'Nast&#281;pna';
$l['name'] = 'Nazwa';

#comments
$l['comment_sent'] = 'Twój komentarz zosta&#322; wys&#322;any';
$l['comment_sent_approve'] = 'Twój komentarz czeka na moderacj&#281;.';
$l['comment_error'] = 'Twój komentarz nie zosta&#322; wys&#322;any';
$l['no_comment'] = 'Ten temat nie zosta&#322; jeszcze skomentowany';
$l['no_comments'] = 'Brak komentarzy w tej chwili';
$l['ce_reasons'] = '<strong>Mo&#380;liwe przyczyny:</strong><br />
<ul>
<li>Wymagane pole jest puste.</li>
<li>Komentarz jest za krótki.</li>
<li>&#377;le rozwi&#261;zane zadanie matematyczne (captcha).</li>
<li>Taki komentarz przed chwil&#261; by&#322; ju&#380; dodany (podobna tre&#347;&#263;).</li>
</ul>';
$l['url'] = 'Adres strony URL';
$l['enable_comments'] = 'W&#322;&#261;cz Komentarze (ustawienie domy&#347;lne dla nowych artyku&#322;ów)';
$l['freeze_comments'] = 'Zablokuj wszystkie komentarze (ca&#322;a witryna)';
$l['frozen_comments'] = 'Nie dopuszczaj teraz komentarzy.';

#contact
$l['required'] = '* = wymagane pole';
$l['email'] = 'Email';
$l['message'] = 'Wiadomo&#347;&#263;';
$l['math_captcha'] = 'Prosz&#281; poda&#263; poprawn&#261; sum&#281; dwóch liczb';
$l['contact_sent'] = 'Dzi&#281;kujemy, wiadomo&#347;&#263; zosta&#322;a wys&#322;ana.';
$l['contact_not_sent'] = 'Twoja wiadomo&#347;&#263; nie zosta&#322;a wys&#322;ana';
$l['message_error'] = '<strong>Mo&#380;liwe przyczyny:</strong> Brak imienia (nazwy) lub puste pole wiadomo&#347;ci, albo nieistniej&#261;cy adres e-mail.';

#generic links
$l['backhome'] = 'Strona g&#322;ówna';
$l['read_more'] = 'Kontynuuj czytanie';

#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Brak tre&#347;ci w tej chwili';
$l['category_not_exist'] = 'Brak dodanych kategorii';
$l['not_found'] = 'Nie znaleziono tre&#347;ci';
$l['no_content_for_filter'] = 'Nie ma tre&#347;ci ograniczonej filtrem';
$l['no_category_set'] = 'Ustawienie pozycji wymaga kategorii.';

#rss links
$l['rss_articles'] = 'RSS Artyku&#322;y';
$l['rss_pages'] = 'RSS Strony';
$l['rss_comments'] = 'RSS Komentarze';
$l['rss_comments_article'] = 'RSS Komentarze do tego artyku&#322;u';
$l['no_rss'] = 'Brak wiadomo&#347;ci RSS w tym momencie';

# ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
$l['uncategorised'] = 'Nieskategoryzowane';
$l['new_content'] = 'Utwórz now&#261; tre&#347;&#263;';
$l['home_if_used'] = 'Strona g&#322;ówna jako domy&#347;lna';

#breadcrumbs in admin
$l['snews_articles'] = 'sNews Artyku&#322;y';
$l['snews_pages'] = 'sNews Strony';
$l['snews_categories'] = 'sNews Kategorie';
$l['snews_settings'] = 'sNews Ustawienia';
$l['snews_files'] = 'sNews Pliki';

#administration
$l['administration'] = 'Admin';
$l['articles'] = 'Artyku&#322;y';
$l['extra_contents'] = 'Dodatkowa tre&#347;&#263;';
$l['pages'] = 'Strony';
$l['all_pages'] = 'Wszystkie strony';

#basic buttons
$l['view'] = 'Przegl&#261;daj';
$l['add_new'] = 'Dodaj';
$l['admin_category'] = 'Nowa kategoria';
$l['article_new'] = 'Nowy artyku&#322;';
$l['extra_new'] = 'Nowa dodatkowa tre&#347;&#263;';
$l['page_new'] = 'Nowa strona';
$l['edit'] = 'Edytuj';
$l['delete'] = 'Usu&#324;';
$l['save'] = 'Zapisz';
$l['submit'] = 'Prze&#347;lij';

#settings
$l['settings'] = 'Ustawienia';
$l['site_settings'] = 'Strona';

#login
$l['login_status'] = 'Status logowania';
$l['login'] = 'Login';
$l['username'] = 'Nazwa u&#380;ytkownika';
$l['password'] = 'Has&#322;o';
$l['login_limit'] = 'U&#380;ytkownik/has&#322;o ograniczenie: tylko 4-13 znaków alfanumerycznych';
$l['logged_in'] = 'Jeste&#347; zalogowany';
$l['log_out'] = 'Wylogowany';
$l['logout'] = 'Wyloguj';

#categories
$l['categories'] = 'Kategorie';
$l['category'] = 'Kategoria';
$l['subcategory'] = 'Podkategoria';
$l['not_sub'] = 'Brak podkategorii';
$l['show_in_subcats'] = 'Pokaza&#263; w podkategoriach?';
$l['add_subcategory'] = 'Dodaj podkategori&#281;';
$l['publish_subcategory'] = 'Publikuj podkategori&#281;';
$l['appear_category'] = 'Wy&#347;wietlaj tylko w kategorii';
$l['appear_page'] = 'Wy&#347;wietlaj tylko na stronie';
$l['add_category'] = 'Nowa kategoria';
$l['category_order'] = 'Kolejno&#347;&#263; kategorii';
$l['order_category'] = 'Zmie&#324; kolejno&#347;&#263;';
$l['description'] = 'Opis';
$l['publish_category'] = 'Publikuj kategori&#281;';
$l['status'] = 'Stan:';
$l['published'] = 'Opublikowany';
$l['unpublished'] = '<span style="color: #ff0000">Nieopublikowane</span>';
$l['create_cat'] = '<em>Musisz utworzy&#263; kategori&#281; przed dodaniem artyku&#322;u.</em>';
$l['no_categories'] = 'Brak kategorii w tej chwili';

#articles
$l['article'] = 'Artyku&#322;';
$l['article_date'] = 'Data opublikowania artyku&#322;u';
$l['preview'] = 'Podgl&#261;d';
$l['no_articles'] = 'Brak artyku&#322;ów w tej chwili';
$l['show_on_home'] = 'Poka&#380; na stronie g&#322;ównej';
$l['filter'] = 'Filtruj po:';

#customize article
$l['customize'] = 'Dostosuj';
$l['display_title'] = 'Wy&#347;wietl tytu&#322;';
$l['display_info'] = 'Wy&#347;wietlaj informacje (czytaj wi&#281;cej / komentarze / data)';
$l['server_time'] = 'Czas na serwerze';
$l['future_posting'] = '<span style="color: #ff9900;">Post na przysz&#322;o&#347;&#263;</span>';
$l['publish_date'] = 'Data opublikowania';
$l['day'] = 'Dzie&#324;';
$l['month'] = 'Miesi&#261;c';
$l['year'] = 'Rok';
$l['hour'] = 'Godzina';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['publish_article'] = 'Publikuje teraz';
$l['operation_completed'] = 'Operacja zako&#324;czona powodzeniem!';
$l['deleted_success'] = 'Operacja usuni&#281;cia zako&#324;czona powodzeniem!';

#files
$l['files'] = 'Pliki';
$l['upload'] = 'Prze&#347;lij';
$l['uploadto'] = 'Prze&#347;lij plik do:';
$l['uploadfrom'] = 'Prze&#347;lij plik z:';
$l['view_files'] = 'Wy&#347;wietl pliki w';
$l['file_error'] = 'Plik nie mo&#380;e zosta&#263; skopiowany!';
$l['deleted'] = 'Plik usuni&#281;ty!';
#comments
$l['comments'] = 'Komentarze';
$l['enable_commenting'] = 'W&#322;&#261;cz komentarze';
$l['edit_comment'] = 'Edytuj komentarz';
$l['freeze_comments'] = 'Zablokuj komentarze';
$l['enable'] = 'W&#322;&#261;cz';
$l['approved'] = 'Zatwierdzony';
$l['enabled'] = 'W&#322;&#261;czony';
$l['disabled'] = 'Wy&#322;&#261;czony';
$l['unapproved'] = 'Komentarz zatwierdzony';
$l['wait_approval'] = 'komentarze oczekuj&#261;ce na zatwierdzenie';

#article structure
$l['title'] = 'Tytu&#322;';
$l['sef_title'] = 'Tytu&#322; przyjazny wyszukiwarkom (jako link do artyku&#322;u)';
$l['sef_title_cat'] = 'Tytu&#322; przyjazny wyszukiwarkom (jako link do kategorii)';
$l['text'] = 'Tekst';
$l['position'] = 'Pozycja';
$l['display_page'] = 'Strona';
$l['center'] = '&#346;rodek';
$l['contents'] = 'Zawarto&#347;&#263;';
$l['side'] = 'Dodatkowa tre&#347;&#263;';
$l['advanced'] = 'Ustawienia zaawansowane';
$l['enable_extras'] = 'W&#322;&#261;cz dodatkowe opcje';
$l['extra_title'] = 'Dodatkowy tytu&#322; grupy (stosowany np. w index.php aby wy&#347;wietli&#263; dodatkow&#261; tre&#347;&#263;)';
$l['define_extra'] = 'Wyst&#281;puje w dodatkowych grupach:';
$l['page_only'] = 'Brak - tylko strona';
$l['groupings'] = 'Dodatkowe grupowanie';
$l['group_not_exist'] = 'Dodatkowe grupy nie istniej&#261;';
$l['add_groupings'] = 'Nowa dodatkowa grupa';
$l['file_extensions'] = 'Dozwolone rozszerzenia plików (oddzielone przecinkiem)';
$l['allowed_files'] = 'Dozwolone rozszerzenia plików do przes&#322;ania na serwer (oddzielone przecinkiem)';
$l['allowed_images'] = 'Dozwolone rozszerzenia przesy&#322;anych obrazków na serwer (oddzielone przecinkiem)';

#errors
//Database error message
$l['dberror'] = '<strong>Wyst&#261;pi&#322; b&#322;&#261;d podczas &#322;&#261;czenia si&#281; z baz&#261; danych.</strong>
<br /> Sprawd&#378; swoje ustawienia bazy danych.';
//Database table error message
$l['db_tables_error'] = '<strong>Twoja baza danych "prefix" jest niepoprawna lub tabela w bazie nie zosta&#322;a stworzona.</strong>
<br /> Sprawd&#378; ustawienia swojej bazy danych "prefix" lub stwórz potrzebn&#261; tabel&#281;.';
$l['error_404'] = 'Wymagana zawarto&#347;&#263; nie zosta&#322;a odnaleziona. Wró&#263; lub u&#380;yj funkcji wyszukiwania.';
$l['error_not_logged_in'] = 'Nie masz takich uprawnie&#324; póki nie jeste&#347; zalogowany.';
$l['admin_error'] = 'B&#322;&#261;d';
$l['back'] = 'Powrót';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Tytu&#322; nie mo&#380;e by&#263; pusty.';
$l['err_TitleExists'] = 'Taki tytu&#322; ju&#380; istnieje.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'Tytu&#322; linku SEF nie mo&#380;e by&#263; pusty.';
$l['err_SEFExists'] = 'Taki tytu&#322; linku SEF ju&#380; istnieje.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'Znaki w tytule linku SEF s&#261; niedozwolone.<br />
Mo&#380;esz u&#380;ywa&#263; tylko znaków niepolskich <strong>az-0-9_</strong>. Sprawd&#378; czy proponowany tytu&#322; Ci odpowiada.';
$l['errNote'] = '<br /><strong>Zachowaj ostro&#380;no&#347;&#263;:</strong>
Ze wzgl&#281;du na fakt, &#380;e wysy&#322;ane informacje mog&#261; zosta&#263; utracone, nale&#380;y je dok&#322;adnie sprawdzi&#263;.';
$l['warning'] = '<span style="color: #ff0000; font-weight: 700">Ostrze&#380;enie!</span>';
$l['empty_cat'] = 'Usu&#324; zawarto&#347;&#263;';
$l['warn_catnotempty'] = 'Kategoria któr&#261; próbujesz usun&#261;&#263;, nie jest pusta!<br />
Kliknij <strong>"'.$l['administration'].'"</strong> aby r&#281;cznie poprzenosi&#263; elementy powi&#261;zane z t&#261; kategori&#261;<br />
lub kliknij <strong>"'.$l['empty_cat'].'"</strong> aby usun&#261;&#263; <span style="color: #ff0000; font-weight: 700;">WSZYSTKIE</span>
podkategorie, artyku&#322;y, dodatkowe tre&#347;ci oraz komentarze powi&#261;zane z t&#261; kategori&#261;.<br /><br />
<span style="color: #ff0000; font-weight: 700">Tak skasowanych danych, nie mo&#380;na ju&#380; odzyska&#263;!</span><br />';
$l['extra_error_cp'] = 'Opcja kategorii nie zosta&#322;a ustawiona na stronie';
$l['extra_error_selection'] = 'Wybrana kategoria lub strona nie istnieje';

#settings form
$l['create_new'] = 'Czy chcesz utworzy&#263; now&#261; tre&#347;&#263;?';
$l['none'] = '&#379;adna';
$l['change_up'] = 'Zmie&#324; nazw&#281; u&#380;ytkownika i has&#322;o';
$l['newer_top'] = 'Nowsze na górze';
$l['newer_bottom'] = 'Nowsze na dole';
$l['err_Login'] = 'Z&#322;y login, has&#322;o lub suma dodawania.';
$l['pass_mismatch'] = 'Has&#322;a s&#261; poza limitem d&#322;ugo&#347;ci znaków lub nie pasuj&#261; do siebie';
$l['a_username'] = 'Nazwa u&#380;ytkownika';
$l['a_password'] = 'Has&#322;o';
$l['a_password2'] = 'Powtórz has&#322;o';
$l['a_display_page'] = 'U&#380;yj stron&#281; jako stron&#281; startow&#261;';
$l['a_display_new_on_home'] = 'Wy&#347;wietlaj nowe artyku&#322;y na stronie g&#322;ównej';
$l['a_display_pagination'] = 'Wy&#347;wietlaj paginacj&#281; artyku&#322;ów';
$l['a_website_title'] = 'Tytu&#322; stron';
$l['a_home_sef'] = 'Strona g&#322;ówna SEF (stosowane jako link do <em>Strona g&#322;ówna</em>)';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Domy&#347;lny opis znacznika META (dla wyszukiwarek)';
$l['a_keywords'] = 'Domy&#347;lne s&#322;owa kluczowe znacznika META (oddzielone przecinkiem)';
$l['a_contact_info'] = 'Dane kontaktowe';
$l['a_contact_subject'] = 'Formularz kontaktowy';
$l['a_word_filter_file'] = 'Plik filtrowanych s&#322;ów';
$l['a_word_filter_change'] = 'S&#322;owo zast&#281;puj&#261;ce filtrowane s&#322;owa';
$l['a_word_filter_enable'] = 'W&#322;&#261;cz filtr Z&#322;ych S&#322;ów';
$l['error_file_name'] = '<br /><span style="color: #ff0000; font-weight: 700">Do&#322;&#261;cz b&#322;&#261;d: zabroniona nazwa pliku</span><br />';
$l['error_file_exists'] = '<br /><span style="color: #ff0000; font-weight: 700">Do&#322;&#261;cz b&#322;&#261;d: Plik nie istnieje</span><br />';
$l['a_num_categories'] = 'Przedstaw liczb&#281; artyku&#322;ów obok kategorii';
$l['charset'] = 'Domy&#347;lny zestaw znaków';
$l['a_time_settings'] = 'Czas i ustawienia regionalne';
$l['a_date_format'] = 'Format daty';
$l['a_comments_order'] = 'Kolejno&#347;&#263; komentarzy';
$l['a_comment_limit'] = 'Ilo&#347;&#263; komentarzy na stronie';
$l['a_show_category_name'] = 'Poka&#380; nazw&#281; kategorii w nowych listach artyku&#322;ów';
$l['comment_repost_timer'] = 'Po jakim czasie u&#380;ytkownik mo&#380;e zamie&#347;ci&#263; nowy komentarz w danym artykule';
$l['a_rss_limit'] = 'limit artyku&#322;ów RSS';
$l['a_approve_comments'] = 'Zatwierdzaj komentarze przed ich opublikowaniem';
$l['a_article_limit'] = 'Articles per page limit';
$l['a_language'] = 'sNews J&#281;zyk';
$l['description_meta'] = 'Opis znaczników META (dla wyszukiwarek)';
$l['keywords_meta'] = 'S&#322;owa kluczowe znaczników META (oddzielone przecinkami)';
$l['see'] = 'Zobacz:';
$l['all'] = 'Wszystko';

#formatting buttons:
   $l['formatting'] = 'Formatowanie';
   $l['insert'] = 'Wstaw';
   $l['strong'] = 'Pogrubione';
   $l['strong_value'] = 'B';
   $l['em'] = 'Pochylone';
   $l['em_value'] = 'I';
   $l['underline'] = 'Podkre&#347;lone';
   $l['underline_value'] = 'U';
   $l['del'] = 'Przekre&#347;lone';
   $l['del_value'] = 'S';
   $l['p'] = 'Paragraph';
   // no need to translate
   $l['p_value'] = 'P';
   $l['br'] = 'Nowa linia';
   $l['br_value'] = 'BR';
   $l['intro'] = 'Break';
   $l['intro_value'] = 'Break';
  $l['img'] = 'Wstaw grafik&#281;';
   $l['img_value'] = 'Obraz';
   $l['link'] = 'Wstaw link';
   $l['link_value'] = 'Link';
   $l['include'] = 'Wstaw plik';
   $l['include_value'] = 'Plik';
   $l['func'] = 'Wstaw funkcj&#281; PHP';
   $l['func_value'] = 'Funkcja';

   #javascript
$l['function']='Nazwa funkcji - bez nawiasów.';
$l['parameters']='Parametry - je&#347;li wi&#281;cej ni&#380; jeden, wymagane oddzielenie przecinkiem.<br /> 
Nie nale&#380;y u&#380;ywa&#263; cudzys&#322;owów dla pustych parametrów.';

   #js alert prompts
   $l['js_func1'] = 'Nazwa funkcji - nie nale&#380;y u&#380;ywa&#263; nawiasów.';
   $l['js_func2'] = "Parametry - je&#347;li wi&#281;cej ni&#380; jeden, wymagane oddzielenie przecinkiem (bez spacji). Nie nale&#380;y u&#380;ywa&#263; cudzys&#322;owów dla pustych parametrów, po prostu puste zast&#261;p przecinkami.";
   $l['js_file'] = 'Podaj adres URL (plik)';
   $l['js_image1'] = 'Wpisz adres URL obrazka';
   $l['js_image2'] = 'Wprowad&#378; atrybut Alt dla obrazka';
   $l['js_link1'] = 'Podaj adres URL (link)';
   $l['js_link2'] = 'Podaj tytu&#322; adresu URL (link)';
   $l['js_delete1'] = 'Ostatnia ostrze&#380;enie: Usuni&#281;tych danych nie mo&#380;na odzyska&#263;!';
   $l['warn_cat_last'] = 'Ostatnia ostrze&#380;enie: Usuni&#281;tych danych nie mo&#380;na odzyska&#263;!';
$l['warning_delete'] = 'Czy na pewno chcesz to usun&#261;&#263;?';
$l['image_url'] = 'Wpisz adres URL obrazka';
$l['image_alt'] = 'Wprowad&#378; atrybut Alt dla obrazka';
$l['file_url'] = 'Podaj adres URL (plik)';
$l['link_url'] = 'Podaj adres URL (link)';
$l['link_title'] = 'Podaj tytu&#322; adresu URL (link)';
$l['js_delete2'] = 'Czy na pewno chcesz to usun&#261;&#263;?';

   #comment mailing
   $l['a_mail_on_comments'] = 'Wys&#322;a&#263; zamieszczone komentarze na e-mail?<br />
   <i>Uwaga: Funkcja dzia&#322;a, je&#347;li masz w&#322;&#261;czon&#261; moderacj&#281; dodawanych komentarzy.</i>';
   $l['subject_a'] = 'Nowy komentarz czeka w poczekalni';
   $l['subject_b'] = 'Nowy komentarz zosta&#322; zamieszczony na stronie';
   $l['approved_text'] = 'Musisz zatwierdzi&#263; nowy komentarz, oto kopia: ';
   $l['not_waiting_approved'] = 'Nowy komentarz zosta&#322; wys&#322;any do Twojej witryny. Oto kopia:';
   $l['from'] = 'Od: ';

   #order contents
   $l['order_content'] = 'Zarz&#261;dzaj tre&#347;ci&#261;';
   $l['up'] = 'W gór&#281;';
   $l['down'] = 'W dó&#322;';
   $l['hide'] = 'Ukryj';
   $l['show'] = 'Poka&#380;';

?>


« Last Edit: November 04, 2008, 04:04:23 pm by emailoo »
Logged

kamikazee

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 10
  • :: Kamikazee Site ::
Re: [Lang] Polish - PL
« Reply #1 on: November 06, 2008, 12:28:10 pm »

Dodałem wersję poprawioną tłumaczenia.
Zmiany to poprawa kilku literówek, usunięcie znaczników formatowania <span> z komunikatów i zastąpienie ich <strong>.

Do pobrania z http://kamikaze.mp.waw.pl/s-news/snews-17-tlumaczenie/

Uwaga: plik ma ustawiony zestaw znaków (charset) na UTF-8

Poprawiłem link pobierania.

Code: [Select]
<?php

// Language File

// global variable - do not edit
    global $l;
// Editing may begin here

# SITE LANGUAGE VARIABLES
$l['home'] = 'Home';
// default value is used only if "home_SEF" is not set in the database
// allowed characters are [a-z] [A-Z] [0-9] [-] [_]
$l['home_sef'] = 'home';
$l['archive'] = 'Archiwum';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['sitemap'] = 'Mapa strony';

# categies
$l['month_names'] = 'Stycze&#324;, Luty, Marzec, Kwiecie&#324;, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpie&#324;, Wrzesie&#324;, Pa&#378;dziernik, Listopad, Grudzie&#324;';
$l['none_yet'] = 'Brak tre&#347;ci...';

# search
$l['search_keywords'] = 'Szukaj s&#322;ów';
$l['search_button'] = 'Szukaj';
$l['search_results'] = 'Wyniki wyszukiwania';
$l['charerror'] = 'Co najmniej 4 znaki s&#261; potrzebne aby rozpocz&#261;&#263; wyszukiwanie.';
$l['noresults'] = 'Brak wyników dla zapytania ';
$l['resultsfound'] = 'wyników dla zapytania';

#comments
$l['addcomment'] = 'Dodaj komentarz';
$l['comment'] = 'Komentarz';
$l['comment_info'] = 'Komentarze zamieszczona w';
$l['page'] = 'Strona';
// preposition word used in comments infoline
$l['on'] = 'na';

#paginator
$l['first_page'] = 'Pierwszy';
$l['last_page'] = 'Ostatni';
$l['previous_page'] = 'Poprzednia';
$l['next_page'] = 'Nast&#281;pna';
$l['name'] = 'Nazwa';

#comments
$l['comment_sent'] = 'Twój komentarz zosta&#322; wys&#322;any';
$l['comment_sent_approve'] = 'Twój komentarz oczekuje na moderacj&#281;.';
$l['comment_error'] = 'Twój komentarz nie zosta&#322; wys&#322;any';
$l['no_comment'] = 'Ten temat nie zosta&#322; jeszcze skomentowany';
$l['no_comments'] = 'Brak komentarzy';
$l['ce_reasons'] = '<strong>Mo&#380;liwe przyczyny:</strong><br />
<ul>
<li>Wymagane pole jest puste.</li>
<li>Komentarz jest za krótki.</li>
<li>Z&#322;y wynik dodawania (captcha).</li>
<li>Taki komentarz przed chwil&#261; by&#322; ju&#380; dodany (podobna tre&#347;&#263;).</li>
</ul>';
$l['url'] = 'Adres strony URL';
$l['enable_comments'] = 'W&#322;&#261;cz Komentarze (ustawienie domy&#347;lne dla nowych artyku&#322;ów)';
$l['freeze_comments'] = 'Zablokuj wszystkie komentarze (ca&#322;a witryna)';
$l['frozen_comments'] = 'Nie dopuszczaj teraz komentarzy.';

#contact
$l['required'] = '* = wymagane pole';
$l['email'] = 'Email';
$l['message'] = 'Wiadomo&#347;&#263;';
$l['math_captcha'] = 'Prosz&#281; poda&#263; poprawn&#261; sum&#281; dwóch liczb';
$l['contact_sent'] = 'Dzi&#281;kujemy, wiadomo&#347;&#263; zosta&#322;a wys&#322;ana.';
$l['contact_not_sent'] = 'Twoja wiadomo&#347;&#263; nie zosta&#322;a wys&#322;ana';
$l['message_error'] = '<strong>Mo&#380;liwe przyczyny:</strong> Brak imienia (nazwy) lub puste pole wiadomo&#347;ci, albo nieistniej&#261;cy adres e-mail.';

#generic links
$l['backhome'] = 'Strona g&#322;ówna';
$l['read_more'] = 'Czytaj dalej';

#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Brak tre&#347;ci';
$l['category_not_exist'] = 'Brak kategorii';
$l['not_found'] = 'Nie znaleziono tre&#347;ci';
$l['no_content_for_filter'] = 'Nie ma tre&#347;ci ograniczonej filtrem';
$l['no_category_set'] = 'Ustawienie pozycji wymaga kategorii.';

#rss links
$l['rss_articles'] = 'RSS Artyku&#322;y';
$l['rss_pages'] = 'RSS Strony';
$l['rss_comments'] = 'RSS Komentarze';
$l['rss_comments_article'] = 'RSS Komentarze do tego artyku&#322;u';
$l['no_rss'] = 'Brak wiadomo&#347;ci RSS';

# ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
$l['uncategorised'] = 'Nieskategoryzowane';
$l['new_content'] = 'Utwórz now&#261; tre&#347;&#263;';
$l['home_if_used'] = 'Strona g&#322;ówna jako domy&#347;lna';

#breadcrumbs in admin
$l['snews_articles'] = 'Artyku&#322;y';
$l['snews_pages'] = 'Strony';
$l['snews_categories'] = 'Kategorie';
$l['snews_settings'] = 'Ustawienia';
$l['snews_files'] = 'Pliki';

#administration
$l['administration'] = 'Admin';
$l['articles'] = 'Artyku&#322;y';
$l['extra_contents'] = 'Dodatkowa tre&#347;&#263;';
$l['pages'] = 'Strony';
$l['all_pages'] = 'Wszystkie strony';

#basic buttons
$l['view'] = 'Przegl&#261;daj';
$l['add_new'] = 'Dodaj';
$l['admin_category'] = 'Nowa kategoria';
$l['article_new'] = 'Nowy artyku&#322;';
$l['extra_new'] = 'Nowa dodatkowa tre&#347;&#263;';
$l['page_new'] = 'Nowa strona';
$l['edit'] = 'Edytuj';
$l['delete'] = 'Usu&#324;';
$l['save'] = 'Zapisz';
$l['submit'] = 'Prze&#347;lij';

#settings
$l['settings'] = 'Ustawienia';
$l['site_settings'] = 'Strona';

#login
$l['login_status'] = 'Status logowania';
$l['login'] = 'Login';
$l['username'] = 'Nazwa u&#380;ytkownika';
$l['password'] = 'Has&#322;o';
$l['login_limit'] = 'U&#380;ytkownik/has&#322;o (tylko i wy&#322;&#261;cznie 4-13 znaków, cyfr';
$l['logged_in'] = 'Jeste&#347; zalogowany';
$l['log_out'] = 'Wylogowany';
$l['logout'] = 'Wyloguj';

#categories
$l['categories'] = 'Kategorie';
$l['category'] = 'Kategoria';
$l['subcategory'] = 'Podkategoria';
$l['not_sub'] = 'Brak podkategorii';
$l['show_in_subcats'] = 'Pokaza&#263; w podkategoriach?';
$l['add_subcategory'] = 'Dodaj podkategori&#281;';
$l['publish_subcategory'] = 'Publikuj podkategori&#281;';
$l['appear_category'] = 'Wy&#347;wietlaj tylko w kategorii';
$l['appear_page'] = 'Wy&#347;wietlaj tylko na stronie';
$l['add_category'] = 'Nowa kategoria';
$l['category_order'] = 'Kolejno&#347;&#263; kategorii';
$l['order_category'] = 'Zmie&#324; kolejno&#347;&#263;';
$l['description'] = 'Opis';
$l['publish_category'] = 'Publikuj kategori&#281;';
$l['status'] = 'Stan:';
$l['published'] = 'Opublikowany';
$l['unpublished'] = 'Nieopublikowane';
$l['create_cat'] = '<em>Musisz utworzy&#263; kategori&#281; przed dodaniem artyku&#322;u.</em>';
$l['no_categories'] = 'Brak kategorii';

#articles
$l['article'] = 'Artyku&#322;';
$l['article_date'] = 'Data opublikowania artyku&#322;u';
$l['preview'] = 'Podgl&#261;d';
$l['no_articles'] = 'Brak artyku&#322;ów';
$l['show_on_home'] = 'Poka&#380; na stronie g&#322;ównej';
$l['filter'] = 'Filtruj po:';

#customize article
$l['customize'] = 'Dostosuj';
$l['display_title'] = 'Wy&#347;wietl tytu&#322;';
$l['display_info'] = 'Wy&#347;wietlaj informacje (czytaj wi&#281;cej / komentarze / data)';
$l['server_time'] = 'Czas na serwerze';
$l['future_posting'] = 'Opublikuj w przysz&#322;o&#347;ci';
$l['publish_date'] = 'Data opublikowania';
$l['day'] = 'Dzie&#324;';
$l['month'] = 'Miesi&#261;c';
$l['year'] = 'Rok';
$l['hour'] = 'Godzina';
$l['minute'] = 'Minuta';
$l['publish_article'] = 'Publikuje teraz';
$l['operation_completed'] = 'Operacja zako&#324;czona powodzeniem!';
$l['deleted_success'] = 'Operacja usuni&#281;cia zako&#324;czona powodzeniem!';

#files
$l['files'] = 'Pliki';
$l['upload'] = 'Prze&#347;lij';
$l['uploadto'] = 'Prze&#347;lij plik do:';
$l['uploadfrom'] = 'Prze&#347;lij plik z:';
$l['view_files'] = 'Wy&#347;wietl pliki w';
$l['file_error'] = 'Plik nie mo&#380;e zosta&#263; skopiowany!';
$l['deleted'] = 'Plik usuni&#281;ty!';
#comments
$l['comments'] = 'Komentarze';
$l['enable_commenting'] = 'W&#322;&#261;cz komentarze';
$l['edit_comment'] = 'Edytuj komentarz';
$l['freeze_comments'] = 'Zablokuj komentarze';
$l['enable'] = 'W&#322;&#261;cz';
$l['approved'] = 'Zatwierdzony';
$l['enabled'] = 'W&#322;&#261;czony';
$l['disabled'] = 'Wy&#322;&#261;czony';
$l['unapproved'] = 'Komentarz zatwierdzony';
$l['wait_approval'] = 'komentarze oczekuj&#261;ce na zatwierdzenie';

#article structure
$l['title'] = 'Tytu&#322;';
$l['sef_title'] = 'Tytu&#322; przyjazny wyszukiwarkom (jako link do artyku&#322;u)';
$l['sef_title_cat'] = 'Tytu&#322; przyjazny wyszukiwarkom (jako link do kategorii)';
$l['text'] = 'Tekst';
$l['position'] = 'Pozycja';
$l['display_page'] = 'Strona';
$l['center'] = '&#346;rodek';
$l['contents'] = 'Zawarto&#347;&#263;';
$l['side'] = 'Dodatkowa tre&#347;&#263;';
$l['advanced'] = 'Ustawienia zaawansowane';
$l['enable_extras'] = 'W&#322;&#261;cz dodatkowe opcje';
$l['extra_title'] = 'Dodatkowy tytu&#322; grupy (stosowany np. w index.php aby wy&#347;wietli&#263; dodatkow&#261; tre&#347;&#263;)';
$l['define_extra'] = 'Wyst&#281;puje w dodatkowych grupach:';
$l['page_only'] = 'Brak - tylko strona';
$l['groupings'] = 'Dodatkowe grupowanie';
$l['group_not_exist'] = 'Dodatkowe grupy nie istniej&#261;';
$l['add_groupings'] = 'Nowa dodatkowa grupa';
$l['file_extensions'] = 'Dozwolone rozszerzenia plików (oddzielone przecinkiem)';
$l['allowed_files'] = 'Dozwolone rozszerzenia plików do przes&#322;ania na serwer (oddzielone przecinkiem)';
$l['allowed_images'] = 'Dozwolone rozszerzenia przesy&#322;anych obrazków na serwer (oddzielone przecinkiem)';

#errors
//Database error message
$l['dberror'] = '<strong>Wyst&#261;pi&#322; b&#322;&#261;d podczas &#322;&#261;czenia si&#281; z baz&#261; danych.</strong>
<br /> Sprawd&#378; swoje ustawienia bazy danych.';
//Database table error message
$l['db_tables_error'] = '<strong>Twoja baza danych "prefix" jest niepoprawna lub tabela w bazie nie zosta&#322;a stworzona.</strong>
<br /> Sprawd&#378; ustawienia swojej bazy danych "prefix" lub stwórz potrzebn&#261; tabel&#281;.';
$l['error_404'] = 'Wymagana zawarto&#347;&#263; nie zosta&#322;a odnaleziona. Wró&#263; lub u&#380;yj funkcji wyszukiwania.';
$l['error_not_logged_in'] = 'Nie masz takich uprawnie&#324; póki nie jeste&#347; zalogowany.';
$l['admin_error'] = 'B&#322;&#261;d';
$l['back'] = 'Powrót';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Tytu&#322; nie mo&#380;e by&#263; pusty.';
$l['err_TitleExists'] = 'Taki tytu&#322; ju&#380; istnieje.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'Tytu&#322; linku SEF nie mo&#380;e by&#263; pusty.';
$l['err_SEFExists'] = 'Taki tytu&#322; linku SEF ju&#380; istnieje.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'Znaki w tytule linku SEF s&#261; niedozwolone.<br />
Mo&#380;esz u&#380;ywa&#263; tylko znaków niepolskich <strong>az-0-9_</strong>. Sprawd&#378; czy proponowany tytu&#322; Ci odpowiada.';
$l['errNote'] = '<br /><strong>Zachowaj ostro&#380;no&#347;&#263;:</strong>
Ze wzgl&#281;du na fakt, &#380;e wysy&#322;ane informacje mog&#261; zosta&#263; utracone, nale&#380;y je dok&#322;adnie sprawdzi&#263;.';
$l['warning'] = '<strong>Ostrze&#380;enie!</strong>';
$l['empty_cat'] = 'Usu&#324; zawarto&#347;&#263;';
$l['warn_catnotempty'] = 'Kategoria któr&#261; próbujesz usun&#261;&#263;, nie jest pusta!<br />
Kliknij <strong>"'.$l['administration'].'"</strong> aby r&#281;cznie poprzenosi&#263; elementy powi&#261;zane z t&#261; kategori&#261;<br />
lub kliknij <strong>"'.$l['empty_cat'].'"</strong> aby usun&#261;&#263; <strong>WSZYSTKIE</strong>
podkategorie, artyku&#322;y, dodatkowe tre&#347;ci oraz komentarze powi&#261;zane z t&#261; kategori&#261;.<br /><br />
<strong>Tak skasowanych danych, nie mo&#380;na ju&#380; odzyska&#263;!</strong><br />';
$l['extra_error_cp'] = 'Opcja kategorii nie zosta&#322;a ustawiona na stronie';
$l['extra_error_selection'] = 'Wybrana kategoria lub strona nie istnieje';

#settings form
$l['create_new'] = 'Czy chcesz utworzy&#263; now&#261; tre&#347;&#263;?';
$l['none'] = '&#379;adna';
$l['change_up'] = 'Zmie&#324; nazw&#281; u&#380;ytkownika i has&#322;o';
$l['newer_top'] = 'Nowsze na górze';
$l['newer_bottom'] = 'Nowsze na dole';
$l['err_Login'] = 'Z&#322;y login, has&#322;o lub wynik dodawania.';
$l['pass_mismatch'] = 'Has&#322;a s&#261; poza limitem d&#322;ugo&#347;ci znaków lub nie pasuj&#261; do siebie';
$l['a_username'] = 'Nazwa u&#380;ytkownika';
$l['a_password'] = 'Has&#322;o';
$l['a_password2'] = 'Powtórz has&#322;o';
$l['a_display_page'] = 'U&#380;yj stron&#281; jako stron&#281; startow&#261;';
$l['a_display_new_on_home'] = 'Wy&#347;wietlaj nowe artyku&#322;y na stronie g&#322;ównej';
$l['a_display_pagination'] = 'Wy&#347;wietlaj podzia&#322; na strony artyku&#322;ów';
$l['a_website_title'] = 'Tytu&#322; stron';
$l['a_home_sef'] = 'Strona g&#322;ówna SEF (stosowane jako link do <em>Strona g&#322;ówna</em>)';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Domy&#347;lny opis znacznika META (dla wyszukiwarek)';
$l['a_keywords'] = 'Domy&#347;lne s&#322;owa kluczowe znacznika META (oddzielone przecinkiem)';
$l['a_contact_info'] = 'Dane kontaktowe';
$l['a_contact_subject'] = 'Formularz kontaktowy';
$l['a_word_filter_file'] = 'Plik filtrowanych s&#322;ów';
$l['a_word_filter_change'] = 'S&#322;owo zast&#281;puj&#261;ce filtrowane s&#322;owa';
$l['a_word_filter_enable'] = 'W&#322;&#261;cz filtr Z&#322;ych S&#322;ów';
$l['error_file_name'] = '<br /><strong>Do&#322;&#261;cz b&#322;&#261;d: zabroniona nazwa pliku</strong><br />';
$l['error_file_exists'] = '<br /><strong>Do&#322;&#261;cz b&#322;&#261;d: Plik nie istnieje</strong><br />';
$l['a_num_categories'] = 'Poka&#380; liczb&#281; artyku&#322;ów obok kategorii';
$l['charset'] = 'Domy&#347;lny system kodowaia znaków';
$l['a_time_settings'] = 'Czas i ustawienia regionalne';
$l['a_date_format'] = 'Format daty';
$l['a_comments_order'] = 'Kolejno&#347;&#263; komentarzy';
$l['a_comment_limit'] = 'Ilo&#347;&#263; komentarzy na stronie';
$l['a_show_category_name'] = 'Poka&#380; nazw&#281; kategorii w listach nowych artyku&#322;ów';
$l['comment_repost_timer'] = 'Po jakim czasie u&#380;ytkownik mo&#380;e zamie&#347;ci&#263; nowy komentarz w danym artykule';
$l['a_rss_limit'] = 'limit artyku&#322;ów RSS';
$l['a_approve_comments'] = 'Zatwierdzaj komentarze przed ich opublikowaniem';
$l['a_article_limit'] = 'Ilo&#347;&#263; artyku&#322;ów na strone';
$l['a_language'] = 'J&#281;zyk';
$l['description_meta'] = 'Opis znaczników META (dla wyszukiwarek)';
$l['keywords_meta'] = 'S&#322;owa kluczowe znaczników META (oddzielone przecinkami)';
$l['see'] = 'Zobacz:';
$l['all'] = 'Wszystko';

#formatting buttons:
   $l['formatting'] = 'Formatowanie';
   $l['insert'] = 'Wstaw';
   $l['strong'] = 'Pogrubione';
   $l['strong_value'] = 'B';
   $l['em'] = 'Pochylone';
   $l['em_value'] = 'I';
   $l['underline'] = 'Podkre&#347;lone';
   $l['underline_value'] = 'U';
   $l['del'] = 'Przekre&#347;lone';
   $l['del_value'] = 'S';
   $l['p'] = 'Paragraph';
   // no need to translate
   $l['p_value'] = 'P';
   $l['br'] = 'Nowa linia';
   $l['br_value'] = 'BR';
   $l['intro'] = 'Break';
   $l['intro_value'] = 'Break';
  $l['img'] = 'Wstaw grafik&#281;';
   $l['img_value'] = 'Obraz';
   $l['link'] = 'Wstaw link';
   $l['link_value'] = 'Link';
   $l['include'] = 'Wstaw plik';
   $l['include_value'] = 'Plik';
   $l['func'] = 'Wstaw funkcj&#281; PHP';
   $l['func_value'] = 'Funkcja';

   #javascript
$l['function']='Nazwa funkcji - bez nawiasów.';
$l['parameters']='Parametry - je&#347;li wi&#281;cej ni&#380; jeden, wymagane oddzielenie przecinkiem.<br /> 
Nie nale&#380;y u&#380;ywa&#263; cudzys&#322;owów dla pustych parametrów.';

   #js alert prompts
   $l['js_func1'] = 'Nazwa funkcji - nie nale&#380;y u&#380;ywa&#263; nawiasów.';
   $l['js_func2'] = "Parametry - je&#347;li wi&#281;cej ni&#380; jeden, wymagane oddzielenie przecinkiem (bez spacji). Nie nale&#380;y u&#380;ywa&#263; cudzys&#322;owów dla pustych parametrów, po prostu puste zast&#261;p przecinkami.";
   $l['js_file'] = 'Podaj adres URL (plik)';
   $l['js_image1'] = 'Wpisz adres URL obrazka';
   $l['js_image2'] = 'Wprowad&#378; atrybut Alt dla obrazka';
   $l['js_link1'] = 'Podaj adres URL (link)';
   $l['js_link2'] = 'Podaj tytu&#322; adresu URL (link)';
   $l['js_delete1'] = 'Ostatnie ostrze&#380;enie: Usuni&#281;tych danych nie mo&#380;na odzyska&#263;!';
   $l['warn_cat_last'] = 'Ostatnie ostrze&#380;enie: Usuni&#281;tych danych nie mo&#380;na odzyska&#263;!';
$l['warning_delete'] = 'Czy na pewno chcesz to usun&#261;&#263;?';
$l['image_url'] = 'Wpisz adres URL obrazka';
$l['image_alt'] = 'Wprowad&#378; atrybut Alt dla obrazka';
$l['file_url'] = 'Podaj adres URL (plik)';
$l['link_url'] = 'Podaj adres URL (link)';
$l['link_title'] = 'Podaj tytu&#322; adresu URL (link)';
$l['js_delete2'] = 'Czy na pewno chcesz to usun&#261;&#263;?';

   #comment mailing
   $l['a_mail_on_comments'] = 'Wysy&#322;a&#263; zamieszczone komentarze na e-mail?<br />
   <i>Uwaga: Funkcja dzia&#322;a, je&#347;li masz w&#322;&#261;czon&#261; moderacj&#281; dodawanych komentarzy.</i>';
   $l['subject_a'] = 'Nowy komentarz czeka na moderacj&#281;';
   $l['subject_b'] = 'Nowy komentarz zosta&#322; zamieszczony na stronie';
   $l['approved_text'] = 'Musisz zatwierdzi&#263; nowy komentarz, oto kopia: ';
   $l['not_waiting_approved'] = 'Nowy komentarz zosta&#322; wys&#322;any do Twojej witryny. Oto kopia:';
   $l['from'] = 'Od: ';

   #order contents
   $l['order_content'] = 'Zarz&#261;dzaj tre&#347;ci&#261;';
   $l['up'] = 'W gór&#281;';
   $l['down'] = 'W dó&#322;';
   $l['hide'] = 'Ukryj';
   $l['show'] = 'Poka&#380;';
?>

« Last Edit: November 17, 2008, 06:06:06 pm by kamikazee »
Logged

emailoo

 • Newbie
 • *
 • Karma: 3
 • Posts: 36
Re: [Lang] Polish - PL
« Reply #2 on: November 07, 2008, 01:00:48 am »

Dodałem wersję poprawioną tłumaczenia.
Zmiany to poprawa kilku literówek, usunięcie znaczników formatowania <span> z komunikatów i zastąpienie ich <strong>.

Do pobrania z http://kamikaze.mp.waw.pl/download/snews17pl.zip

Uwaga: plik ma ustawiony zestaw znaków (charset) na UTF-8

Poprawiłem link pobierania.


Świetnie!

Ale niestety link nie działa:

Forbidden
You don't have permission to access /download/snews17pl.zip on this server.

Logged

sutiejsk

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 2
  • Wirtualna Sąsiadka
Re: [Lang] Polish - PL
« Reply #3 on: February 06, 2011, 08:09:41 pm »

Witam

Może ktoś posiada spolszczenie do sNews 1.7.1 MU
Logged

sutiejsk

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 2
  • Wirtualna Sąsiadka
Re: [Lang] Polish - PL
« Reply #4 on: January 18, 2012, 10:03:14 pm »

Witam

Prowadzeniem swoich Blogów/stron na tak świetnym system jakim jest sNews 1.7.1 boryka się z problemami językowymi z obsługa Panela sterowania w sNews w języku ENG.
Więc przetłumaczyłem Cały plik EN.php na nasz język Polski i powstał PL.php


Język Polski do sNews 1.7.1 PL (UTF-8)

System sNews 1.7.1 z Polskim tłumaczeniem (UTF-8)
« Last Edit: January 18, 2012, 11:50:19 pm by sutiejsk »
Logged

Derson5

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 1
Re: [Lang] Polish - PL
« Reply #5 on: January 19, 2012, 07:35:24 pm »

W tym miejscu będę poprawiał swoje tłumaczenie(jeśli zajdzie potrzeba) - http://aasv.joi.pl/snews/tlumaczenie/
« Last Edit: March 19, 2012, 03:39:51 pm by Derson5 »
Logged