Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

Latest sNews - sNews 1.7 - with its own forums - for discussion and user mods.

Author Topic: [LANG] Slovak translation 1.5.31  (Read 4983 times)

Pali

 • Full Member
 • ***
 • Karma: 16
 • Posts: 111
  • LE-PAVON
[LANG] Slovak translation 1.5.31
« on: February 08, 2007, 08:55:39 am »

Code: [Select]
<?php
/********************************************************
    sNews 1.5
    Developers version: 1.5.31 Stable
    Copyright (C) 2006 Solucija.com
    sNews is licensed under a Creative Commons License
    SLOVAK TRANSLATION BY: oniip
*********************************************************/


#SITE LANGUAGE VARIABLES

$l['home'] = 'Home';
$l['home_sef'] = 'home'//home SEF
$l['archive'] = 'Archív';
$l['rss_feed'] = 'RSS';
$l['contact'] = 'Kontakt';
$l['sitemap'] = 'Mapa stránky';
$l['divider'] = '·'//divider character

#categories

$l['cat_listSEF'] = 'home,archive,contact,sitemap,rss,login,administration,admin_category,admin_article,article_new,extra_new,page_new,categories,articles,extra_contents,pages,settings,files,logout'//SEF links of the hardcoded categories

$l['month_names'] = 'Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December';

#search

$l['search_keywords'] = 'h&#318;adané slovo';
$l['search_button'] = 'OK';
$l['search_results'] = 'Výsledky h&#318;adania';
$l['charerror'] = 'Zadajte minimálne 4 znaky.';
$l['noresults'] = 'Príspevky s Vami h&#318;adaným slovom neboli nájdené. Skúste podobné slová. Neúspe&#353;ne h&#318;adané slovo: ';
$l['resultsfound'] = ' - po&#269;et nájdených príspevkov. Pre Va&#353;e h&#318;adané slovo boli nájdené ni&#382;&#353;ie uvedené príspevky. H&#318;adané slovo: ';
#comments

$l['addcomment'] = 'Prida&#357; komentár';
$l['comments'] = 'Komentáre';
$l['comment'] = 'Komentár';

$l['comment_info'] = 'Komentár pridaný ';

$l['page'] = 'Strana';

#paginator

$l['first_page'] = 'Prvá';
$l['last_page'] = 'Posledná';
$l['previous_page'] = 'Predchádzajúca';
$l['next_page'] = '&#270;al&#353;ia';
$l['name'] = 'Va&#353;e meno';

#comments

$l['comment_sent'] = 'Vá&#353; komentár bol odoslaný';
$l['comment_sent_approve'] = 'Vá&#353; komentár &#269;aká na zverejnenie (administrátor musí povoli&#357; zobrazenie komentára).';
$l['comment_error'] = 'Vá&#353; komentár nebol odoslaný';
$l['comment_back'] = 'Naspä&#357; na komentár';

$l['no_comment'] = 'Príspevok e&#353;te nebol okomentovaný.';

$l['no_comments'] = 'Momentálne bez komentárov';

$l['ce_reasons'] = '<strong>Mo&#382;né prí&#269;iny:</strong> Nevyplnená kolónka alebo príli&#353; krátky komentár.';
$l['url'] = 'Va&#353;a webová stránka (ak máte)';

#contact

$l['email'] = 'Vá&#353; email';

$l['message'] = 'Správa';

$l['math_captcha'] = 'Vlo&#382;te sú&#269;et dvoch uvedených &#269;ísel (antispam)';

$l['contact_sent'] = '&#270;akujeme, správa bola odoslaná.';
$l['contact_not_sent'] = 'Va&#353;a správa nebola odoslaná';
$l['message_error'] = '<strong>Mo&#382;né prí&#269;iny:</strong> Nevyplnená kolónka Meno alebo Email, resp. prázdna (alebo krátka) správa.';
#generic links

$l['backhome'] = 'Spä&#357; na úvodnú stránku';
$l['backarticle'] = 'Spä&#357; na príspevok';
$l['read_more'] = 'Celý príspevok';

#contents error

$l['article_not_exist'] = 'Kategória momentálne bez príspevkov';
$l['category_not_exist'] = 'Po&#382;adovaná kategória neexistuje';

$l['not_found'] = 'Príspevok nenájdený.
URL príspevku mohla by&#357; zmenená alebo ste zadali nesprávnu URL. Ak ste URL vpisovali ru&#269;ne, uistite sa, &#382;e sa kon&#269;ila lomítkom /...
Pou&#382;ite menu alebo vyh&#318;adávací formulár pre nájdenie Vami po&#382;adovaného príspevku.'
;#ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES

#administration

$l['administration'] = 'Administrácia';

$l['articles'] = 'Príspevky';

$l['extra_contents'] = 'Extra info';

$l['pages'] = 'Strany';

#basic buttons

$l['view'] = 'Prezrie&#357;';

$l['add_new'] = 'Prida&#357;';

$l['admin_category'] = 'Nová kategória';

$l['article_new'] = 'Nový príspevok';

$l['extra_new'] = 'Nové Extra info';

$l['page_new'] = 'Nový príspevok';

$l['edit'] = 'Zmeni&#357;';

$l['delete'] = 'Zmaza&#357;';

$l['save'] = 'Ulo&#382;i&#357;';

$l['submit'] = 'Odosla&#357;';

#settings

$l['settings'] = 'Nastavenia';

$l['site_settings'] = 'Stránka';

#login

$l['login_status'] = 'Stav prihlásenia';
$l['login'] = 'Prihlásenie';
$l['username'] = 'Prihlasovacie meno';
$l['password'] = 'Heslo';

$l['login_limit'] = 'Obmedzenie prihlasovacieho mena a hesla: 4-8 alfanumerických znakov!';

$l['logged_in'] = 'Ste prihlásený';
$l['log_out'] = 'Práve prebieha Va&#353;e odhlasovanie... po&#269;kajte chví&#318;u';
$l['logout'] = 'Odhlásenie';

#categories

$l['categories'] = 'Kategórie';
$l['category'] = 'Kategória';
$l['appear_category'] = 'Zobrazi&#357; len v kategórii';
$l['appear_page'] = 'Zobrazi&#357; len na stránke';
$l['add_category'] = 'Nová kategória';
$l['category_order'] = 'Radenie kategórií';
$l['order_category'] = 'Usporiada&#357;';
$l['description'] = 'Popis';
$l['publish_category'] = 'Zverejni&#357; kategóriu';
$l['status'] = 'Stav:';
$l['published'] = 'zverejnená';
$l['unpublished'] = '<span style="color: #FF0000">nezverejnená</span>';

#articles

$l['articles'] = 'Príspevky';
$l['article'] = 'Príspevok';
$l['newarticle'] = 'Nový príspevok';
$l['article_date'] = 'Dátum príspevku (vlo&#382;te neskor&#353;í dátum pre oneskorené zverejnenie)';
$l['preview'] = 'Náh&#318;ad';
$l['paginator'] = 'p_';

#customize article

$l['customize'] = 'Prispôsobenie';
$l['display_title'] = 'Zobrazi&#357; názov';
$l['display_info'] = 'Zobrazi&#357; info riadok (celý &#269;lánok / komentáre / dátum)';
$l['server_time'] = '&#268;as servera';
$l['future_posting'] = '<span style="color: #FF9900;">Oneskorené zverejnenie</span>';
$l['publish_date'] = 'Dátum zverejnenia';
$l['day'] = 'De&#328;';
$l['month'] = 'Mesiac';
$l['year'] = 'Rok';
$l['hour'] = 'Hodina';
$l['minute'] = 'Minúta';
$l['publish_article'] = 'Zverejni&#357; príspevok';
$l['operation_completed'] = 'Operácia úspe&#353;ne dokon&#269;ená!';
$l['deleted_success'] = 'Vymazanie prebehlo úspe&#353;ne';

#files

$l['files'] = 'Súbory';

$l['upload'] = 'Nahra&#357;';

$l['view_files'] = 'Prezrie&#357; súbory v';

$l['file_error'] = 'Súbor nemô&#382;e by&#357; kopírovaný!';

$l['deleted'] = 'Súbor zmazaný!';

#comments

$l['comments'] = 'Komentáre';
$l['enable_commenting'] = 'Zobrazi&#357; komentáre';
$l['edit_comment'] = 'Zmeni&#357; komentár';
$l['freeze_comments'] = 'Zmrazi&#357; komentáre';
$l['unfreeze_comments'] = 'Znovu povoli&#357; komentáre';
$l['enable'] = 'Povoli&#357;';
$l['approved'] = 'Odsúhlasené';
$l['enabled'] = 'Povolené';
$l['disabled'] = 'Nepovolené';

$l['unapproved'] = 'Neodsúhlasené komentáre';

$l['wait_approval'] = 'komentáre &#269;akajúce na odsúhlasenie';

#article structure

$l['title'] = 'Názov';
$l['sef_title'] = 'SEF názov (zobrazí sa v URL príspevku)';
$l['sef_title_cat'] = 'SEF názov (zobrazí sa v URL kategórie)';
$l['text'] = 'Text';
$l['position'] = 'Pozícia';
$l['display_page'] = 'Strana';
$l['center'] = 'Hlavné pole';
$l['contents'] = 'Obsah';
$l['side'] = 'Extra info';

#errors

$l['error_not_logged_in'] = 'Nemáte oprávnenie nako&#318;ko nie ste prihlásený!';
$l['admin_error'] = 'Chyba';
$l['back'] = 'Naspä&#357;';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Názov musí by&#357; zadaný.';
$l['err_TitleExists'] = 'Takýto názov u&#382; existuje.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'SEF názov musí by&#357; zadaný.';
$l['err_SEFExists'] = 'Takýto SEF názov u&#382; existuje.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'Vami zvolený SEF názov obsahuje nepovolené znaky.
Pou&#382;i&#357; mô&#382;ete len tieto: Malé písmená <strong>a-z</strong> bez d&#314;&#382;&#328;ov, mäk&#269;e&#328;ov a pod. &#268;íslice <strong>0-9</strong> a poml&#269;ku a podtr&#382;ník <strong>-_</strong>
Nový SEF názov bol prevzatý z Vami zvoleného názvu. Nepovolené znaky boli odstránené a preto SEF názov prekontrolujte. Chýbajúce znaky dopl&#328;te povolenými (napr. &#269; nahra&#271;te c).'
;
$l['errNote'] = '<strong>Pozor:</strong> Prekontrolujte nastavenia predtým ako vykonáte nasledujúce operácie. Due to the fact that when something goes wrong most posting options are lost, please check them before posting again.';
$l['warning_delete'] = 'Naozaj to chcete vymaza&#357;?';
$l['image_url'] = 'Vlo&#382;te URL obrázka';
$l['image_alt'] = 'Vlo&#382;te Alt obrázka';
$l['file_url'] = 'Vlo&#382;te URL súboru';

$l['link_url'] = 'Vlo&#382;te URL odkazu';

$l['link_title'] = 'Vlo&#382;te názov odkazu';

#settings form

$l['a_true'] = 'Áno';

$l['a_false'] = 'Nie';

$l['none'] = "&#381;iaden";

$l['change_up'] = 'Zmeni&#357; prihlasovacie meno a heslo';

$l['newer_top'] = 'Nové na za&#269;iatok';
$l['newer_bottom'] = 'Nové na koniec';

$l['err_Login'] = 'Nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo.';

$l['pass_mismatch'] = 'Nesprávne heslo';

$l['a_username'] = 'Prihlasovacie meno';
$l['a_password'] = 'Heslo';
$l['a_password2'] = 'Zopakova&#357; heslo';
$l['a_prefix'] = 'prefix databázy';

$l['a_display_page'] = "Pou&#382;i&#357; túto stránku ako úvodnú stránku";
$l['a_display_new_on_home'] = 'Zobrazi&#357; nové príspevky na úvodnej stránke';
$l['a_display_pagination'] = 'Zobrazi&#357; stránkovanie príspevkov';
$l['a_website_title'] = 'Názov webovej stránky';
$l['a_home_sef'] = 'SEF úvodnej stránky';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Základný META Tag (pre SEO)';
$l['a_keywords'] = 'Základný keywords META Tag (k&#318;ú&#269;ové slová odde&#318;ované &#269;iarkami, pre SEO)';
$l['a_contact_info'] = 'Kontaktné informácie';
$l['a_contact_subject'] = 'Predmet kontaktného formulára';

$l['a_word_filter_file'] = 'Badwords filter súbor';
$l['a_word_filter_change'] = 'slovo nahrádzajúce Badwords';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Povoli&#357; Badwords filter';

$l['file_include_extensions'] = '.php,.txt,.inc,.htm,html';

$l['error_file_name'] = '
<span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">Include Error: Forbidden file name</span>
'
;

$l['error_file_exists'] = '
<span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">Include Error: File doesn\'t exists</span>
'
;

$l['a_num_categories'] = 'Zobrazi&#357; po&#269;et príspevkov pri názve kategórie';
$l['charset'] = 'Základná znaková sada';
$l['a_time_settings'] = '&#268;as a lokálne nastavenia';
$l['a_date_format'] = 'Formát dátumu';
$l['a_comments_order'] = 'Radenie komentárov';
$l['a_comment_limit'] = 'Po&#269;et komentárov na stranu';
$l['a_rss_limit'] = 'Limit príspevkov pre RSS ';
$l['a_approve_comments'] = 'Potvrdenie komentárov pred zverejnením';

$l['a_article_limit'] = 'Limit po&#269;tu príspevkov na stránke';
$l['a_language'] = 'sNews jazyk';
$l['description_meta'] = 'Description META Tag (pre SEO)';
$l['keywords_meta'] = 'Keywords META Tag (k&#318;ú&#269;ové slová oddelené &#269;iarkou, pre SEO)';
$l['all'] = 'V&#353;etko';

?>
« Last Edit: August 22, 2007, 02:25:40 pm by Phil Martin (Philmoz) »
Logged
I like sNews!

radog

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 4
[LANG] Slovak translation 1.5.31
« Reply #1 on: February 08, 2007, 09:38:25 am »

Dakujem za slovencinu  :D
Logged

Pali

 • Full Member
 • ***
 • Karma: 16
 • Posts: 111
  • LE-PAVON
[LANG] Slovak translation 1.5.31
« Reply #2 on: February 08, 2007, 10:26:54 am »

Nie je zaco :) Inak, tato komunita je jedna z najlepsich ake poznam a sNews je vynikajuci system - vrelo odporucam, sam ho implementuje aj na komercnej baze... Vela zdaru
Logged
I like sNews!

mattonik

 • Full Member
 • ***
 • Karma: 7
 • Posts: 123
  • http://www.mattonik.sk
[LANG] Slovak translation 1.5.31
« Reply #3 on: March 03, 2007, 09:27:50 pm »

diky za preklad :)
Logged

o5

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 5
[LANG] Slovak translation 1.5.31
« Reply #4 on: May 27, 2007, 12:21:36 am »

No konečně jsem zavítal i do tohoto threadu :) slovenština, jak milé. díky moc

BTW: Jaké používáte kódování? Já nemůžu rozjet český znaky.. mam xamp, mysql 4.1 nastaveno na utf8_czech_ci ..

tady se snažim o help: http://www.solucija.com/forum/viewtopic.php?id=4753 :D
Logged