Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

You need/want an older version of sNews ? Download an older/unsupported version here.

Author Topic: [LANG] Vietnamese version  (Read 3941 times)

Hoang, Nguyen Duc

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 35
  • http://kent.vnideadesign.com
[LANG] Vietnamese version
« on: September 19, 2006, 11:33:29 am »

Vietnamese guys here ? :D Hope we are together making eNews more successful and powerful day by day.

This lang-package using Ucode UCS2-W ( compettible with Western ISO-8859-1, that means no need to define UTF-8 character encoding to view)

Code: [Select]
#SITE LANGUAGE VARIABLES
$l['home'] = 'Trang chủ';
$l['home_sef'] = 'home'; //home SEF
$l['archives'] = 'Lưu trữ';
$l['rss_feed'] = 'RSS Feed';
$l['contact'] = 'Liên hệ';
$l['sitemap'] = 'Bản đồ Web';
$l['divider'] = '·'; //divider character
$l['image_folder'] = 'img';
#categories
$l['cat_listSEF'] = 'home,archives,contact,sitemap,rss,gallery,login,administration,add_category,add_article,article_new,side_new,page_new,categories,articles,extra_contents,pages,settings,files,logout'; //SEF links of the hardcoded categories
$l['month_names'] = 'Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3, Tháng 4, Tháng 5, Tháng 6, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9, Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12';
#search
$l['search_keywords'] = 'T́m theo từ khoá';
$l['search_button'] = 'T́m kiếm';
$l['search_results'] = 'Kết quả t́m kiếm';
$l['charerror'] = 'Bạn phải nhập từ khoá có tối thiểu 4 chữ.';
$l['noresults'] = 'Khômg t́m thấy kết quả nào ';
$l['resultsfound'] = 'kết quả được t́m thấy';
#comments
$l['addcomment'] = 'Viết nhận xét';
$l['comments'] = 'Nhận xét';
$l['comment'] = 'Nhận xét';
$l['page'] = 'Trang';
#paginator
$l['first_page'] = 'Đầu';
$l['last_page'] = 'Cuối';
$l['previous_page'] = 'Trước';
$l['next_page'] = 'Sau';
$l['name'] = 'Tên';
#comments
$l['comment_sent'] = 'Cảm ơn bạn!';
$l['comment_sent_approve'] = 'Cảm ơn bạn! Bài viết của bạn đang chờ kiểm duyệt.';
$l['comment_error'] = 'Nhận xét chưa được gửi đi';
$l['comment_back'] = 'Trờ lại';
$l['no_comment'] = 'Chủ đề chưa có nhận xét nào.';
$l['ce_reasons'] = 'Có khả năng: Bạn đă để trống hoặc lời nhận xét của bạn quá ngắn.';
$l['url'] = 'Website';
#contact
$l['email'] = 'Email';
$l['message'] = 'Nội dung';
$l['contact_sent'] = 'Cảm ơn bạn!';
$l['contact_not_sent'] = 'Liên hệ chưa được gửi đi';
$l['message_error'] = 'Có khả năng: Bạn đă để trống các ô bắt buộc hoặc địa chỉ email không tồn tại.';
#generic links
$l['backhome'] = 'Trở về trang chủ';
$l['backarticle'] = 'Trở về bài viết';
$l['read_more'] = 'Đọc thêm';
#contents error
$l['article_not_exist'] = 'Bài viết không tồn tại hoặc đă bị di chuyển';
$l['category_not_exist'] = 'Catalog không tồn tại hoặc đă bị xoá bỏ';

#ADMINISTRATION LANGUAGE VARIABLES
#administration
$l['administration'] = 'Admin';
$l['manage'] = 'Quản lư';
$l['articles'] = 'Bài viết';
$l['extra_contents'] = 'Nội dung khác';
$l['pages'] = 'Trang';
#basic buttons
$l['view'] = 'Xem';
$l['add_new'] = 'Tạo mới';
$l['article_new'] = 'Bài viết mới';
$l['side_new'] = 'Nội dung mới khác';
$l['page_new'] = 'Trang mới';
$l['edit'] = 'Sửa';
$l['delete'] = 'Xoá';
$l['save'] = 'Lưu';
$l['submit'] = 'Lưu lại';
#settings
$l['settings'] = 'Thiết lập';
$l['site_settings'] = 'Site';
#login
$l['login_status'] = 'Trạng thái đăng nhập';
$l['login'] = 'Đăng nhập';
$l['username'] = 'Tài khoản';
$l['password'] = 'Mật khẩu';
$l['logged_in'] = 'Bạn chưa đăng nhập';
$l['log_out'] = 'Đang thoát';
$l['logout'] = 'Thoát';
#categories
$l['categories'] = 'Theo chủ đề';
$l['category'] = 'Chủ đề';
$l['appear_category'] = 'Chỉ hiện trên danh sách chủ đề';
$l['appear_page'] = 'Chỉ hiện trên trang';
$l['add_category'] = 'Chủ đề mới';
$l['category_order'] = 'Thứ tự các chủ đề';
$l['order_category'] = 'Sắp xếp lại';
$l['description'] = 'Miêu tả';
$l['publish_category'] = 'Đưa chủ đề lên Web';
$l['status'] = 'Trạng thái:';
$l['published'] = 'Đă được đưa lên Web';
$l['unpublished'] = 'Chưa được đưa lên Web';
#articles
$l['articles'] = 'Các bài viết';
$l['article'] = 'Bài viết';
$l['newarticle'] = 'Bài viết mới';
$l['article_date'] = 'Tự nhập ngày gửi bài viết';
$l['preview'] = 'Xem trước';
$l['view'] = 'Xem';
$l['paginator'] = 'p';
#customize article
$l['customize'] = 'Chỉnh sửa';
$l['display_title'] = 'Tiêu đề hiển thị';
$l['display_info'] = 'Hiển thị ḍng tin (đọc tiếp/ nhận xét/ ngày tháng)';
$l['server_time'] = 'Giờ hệ thống';
$l['future_posting'] = 'Bài viết với thời gian ở tương lai';
$l['publish_date'] = 'Ngày gửi bài viết';
$l['day'] = 'Ngày';
$l['month'] = 'tháng';
$l['year'] = 'năm';
$l['hour'] = 'giờ';
$l['minute'] = 'phút';
$l['publish_article'] = 'Ngày gửi bài viết';
$l['operation_completed'] = 'Hoàn thành!';
$l['deleted_success'] = 'Đă xoá';
#files
$l['files'] = 'Tập tin';
$l['attach_image'] = 'Attach ảnh';
$l['upload_image'] = 'Upload ảnh';
$l['upload'] = 'Upload';
$l['no_image'] = 'Không có ảnh';
$l['image_error'] = 'Ảnh không thể được đưa lên ( chmod )';
$l['deleted'] = 'Tập tin đă được xoá!';
#comments
$l['comments'] = 'Lời nhận xét';
$l['enable_commenting'] = 'Kích hoạt nhận xét';
$l['edit_comment'] = 'Sửa nhận xét';
$l['freeze_comments'] = 'Khoá nhận xét';
$l['unfreeze_comments'] = 'Bỏ khoá nhận xét';
$l['enable'] = 'Kích hoạt';
$l['approved'] = 'Được chấp nhận';
$l['enabled'] = 'Kích hoạt';
$l['disabled'] = 'Chưa kích hoạt';
#article structure
$l['title'] = 'Tiêu đề';
$l['sef_title'] = 'Tiêu đề thân thiện với hệ thống t́m kiếm (sẽ được sử dụng làm liên kết đến bài viết)';
$l['sef_title_cat'] = 'Tiêu đề thân thiện với hệ thống t́m kiếm (sẽ được sử dụng làm liên kết đến Chủ đề)';
$l['text'] = 'Text';
$l['position'] = 'Vị trí';
$l['display_page'] = 'Trang';
$l['center'] = 'Giữa';
$l['contents'] = 'Nội dung';
$l['side'] = 'Nội dung khác';
#errors
$l['error_not_logged_in'] = 'Truy cập bị từ chối v́ bạn chưa đăng nhập';
$l['admin_error'] = 'Lỗi';
$l['back'] = 'Trở lại';
$l['err_TitleEmpty'] = 'Tiêu đề không thể bỏ trống.';
$l['err_TitleExists'] = 'Tiêu đề đă tồn tại.';
$l['err_SEFEmpty'] = 'Tiêu đề SEF không thể bỏ trống.';
$l['err_SEFExists'] = 'Tiêu đề SEF đă tồn tại.';
$l['err_SEFIllegal'] = 'Tiêu đề SEF chứa kư tự đặc biệt.
Bạn hăy sử dụng các kư tự từ a-z 0-9_-
. Tiêu đề SEF mới đă được tạo tự động, xin kiểm tra lại';
$l['errNote'] = 'Xin lưu ư: Xin kiểm tra các lựa chọn nếu không bài viết có thể bị mất';
$l['warning_delete'] = 'Bạn chắc chắn muốn xoá?';
$l['image_url'] = 'Nhap URL anh';
$l['image_alt'] = 'Nhap mieu ta cua anh';
$l['file_url'] = 'Nhap URL cua tap tin';
#settings form
$l['a_true'] = 'True';
$l['a_false'] = 'False';
$l['none'] = "None";
$l['change_up'] = 'Thay đổi thông tin tài khoản';
$l['newer_top'] = 'Từ mới đến cũ';
$l['newer_bottom'] = 'Từ cũ đến mới';
$l['pass_mismatch'] = 'Mật mă không chính xác';
$l['a_username'] = 'Tài khoản';
$l['a_password'] = 'Mật khẩu';
$l['a_password2'] = 'Nhập lại';
$l['a_prefix'] = 'Từ khoá DB ( prefix DB )';
$l['a_home'] = 'Tiêu đề trang chủ';
$l['a_display_page'] = "Sử dụng trang như trang chủ";
$l['a_display_new_on_home'] = 'Hiển thị bài mới ở trang chủ';
$l['a_display_pagination'] = 'Hiển thị số trang trên bài viết';
$l['a_website_title'] = 'Tiêu đề của Website';
$l['a_home_sef'] = 'Trang chủ SEF (sử dụng liên kết đến Trang chủ)';
$l['a_website_email'] = 'Email';
$l['a_description'] = 'Miêu tả mặc định của thẻ META (cho hệ thống t́m kiếm)';
$l['a_keywords'] = 'Từ khoá của thẻ META (các nhau bằng dấu phẩy)';
$l['a_contact_info'] = 'Thông tin liên hệ';
$l['a_contact_subject'] = 'Tiêu đề form liên hệ';
#file inclusion
$l['a_word_filter_file'] = 'Tập tin Badwords';
$l['a_word_filter_change'] = 'Thay thế Badword bằng từ';
$l['a_word_filter_enable'] = 'Kích hoạt hệ thống lọc Badwords';
$l['file_include_extensions'] = 'php,txt,inc';
$l['error_file_name'] = '
Lỗi: Tên file bị cấm
';
$l['error_file_exists'] = '
Lỗi: File không tồn tại
';
$l['a_num_categories'] = 'Hiển thị số bài viết bên cạnh tên chủ đề';
$l['charset'] = 'Charset mặc định';
$l['a_time_settings'] = 'Thiết lập khung thời gian';
$l['a_date_format'] = 'Định dạng ngày tháng';
$l['a_comments_order'] = 'Thứ tự nhận xét';
$l['a_comment_limit'] = 'Số bài nhận xét trên một trang';
$l['a_rss_limit'] = 'Giới hạn số bài viết trên RSS';
$l['a_approve_comments'] = 'Kiểm duyệt lời nhận xét trước khi cho hiển thị';
$l['a_approve'] = 'Đồng ư';
$l['a_article_limit'] = 'Giới hạn số bài viết';
$l['a_language'] = 'Ngôn ngữ';
$l['description_meta'] = 'Miêu tả của thẻ META (cho các hệ thống t́m kiếm)';
$l['keywords_meta'] = 'Từ khoá cho thẻ META (các nhau bằng dấu phẩy)';
$l['all'] = 'Tất cả';
Logged
A signature is a small piece of text that is attached to your posts.

Hoang, Nguyen Duc

 • Newbie
 • *
 • Karma: 0
 • Posts: 35
  • http://kent.vnideadesign.com
[LANG] Vietnamese version
« Reply #1 on: September 19, 2006, 11:35:27 am »

Oh dear, it's re-formated to Unicode :((
To get the lang package in Ucode UCS2-W please copy them in html source code
Logged
A signature is a small piece of text that is attached to your posts.